Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund

Natura 2000-område nr. 168

Habitatområde H147

Fuglebeskyttelsesområderne F84 og F89

 

Dette Natura 2000-område er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af et

stort antal kystnaturtyper og af levesteder for en lang række overvejende kysttilknyttede arter. Det

drejer sig om strandvolds- og klitnaturtyper, men også om ferske lavbundstyper og overdrevs- og

hedetyper, der i dette område typisk findes udviklet på gamle strandvolde. For arternes

vedkommende drejer det sig særligt om ynglefugle som terner, vade- og andefugle samt om en lang

række kystfuglearter, der anvender Natura 2000-området til rast og fødesøgning i forbindelse med

trækket. Natura 2000-planens målsætninger og indsatsprogram er væsentlige elementer i

beskyttelsen af disse og af en generel sikring og forbedring af områdets naturværdier.

Læs mere om havet og kysten ved Præstø Fjord her:

Miljø og Fødevareministeriet

Faxe Kommune

Naturstyrelsen