Camp Adventure.

I april 2012 ansøgte Gisselfeld Kloster om etablering af trætopbane i Denderup Vænge ved Brødebækgård.  I første omgang ansøgtes om 5 baner i forskellige længder og sværhedsgrader i træernes kroner i skovområdet omkring Brødebækken syd for gården. Den eksisterende bebyggelse på Brødebækgård skulle indrettes til reception med udlevering af udstyr og billettering, men der ville stadigvæk være adgang for offentligheden omkring gården og på de eksisterende skovstier. Visionen var, at det kunne udvikle sig til en egentlig ”aktivitetspark” i skovområdet – og også indendørs i tidligere staldbygninger.

I juni 2012 gav Naturstyrelsen tilladelse til anlæg af trætopbanen. Vi var i DN Faxe stærkt bekymrede over konsekvenserne for naturen i området. Især i og omkring Brødebækken, hvor der er registreret en række sjældne planter og insekter – og også bilag IV-arter som flagermus. Vi sendte derfor en klage til Natur- og Miljøklagenævnet, og klagen blev efterfølgende udbygget og støttet af Danmarks Ornitologiske Forening og Dansk Botanisk Forening med en række henvisninger til relevant litteratur.

Februar 2013 kom Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse, hvor et flertal på 7-3 af medlemmerne stadfæster Naturstyrelsens afgørelse om tilladelse til etablering af trætopbanen. Trætopbanerne indvies i juni 2013.

Vi var i DN stadig bekymrede over, hvad næste ”aktivitet” i aktivitetsparken bliver og afholder i sept. 2014 møde/besigtigelse ved Brødebækken sammen med DN’s fredningsleder. Her diskuteres mulighederne for en evt. ”straksfredning” af Brødebækken syd/opstrøms trætopbanerne.

Primo 2015 fremkom CampAdventures planer om udspringspæl og trætårn mm i området, og Faxe Kommune besluttede, at en eventuel opførelse af et trætårn i skoven forudsatte en lokalplan og – ikke mindst - en VVM-redegørelse. Dette var vi naturligvis i DN helt enige i.

Herefter besluttede vi i bestyrelsen at indlede en dialog med Camp Adventure-folkene. Vi holdt flere møder med dem – og arrangerede sammen en tur i skoven for interesserede borgere, hvor Camp Adventure fortalte om trætopbanerne og deres planer om at opføre et 50mtr. højt trætårn og en ca. 1 km lang gangbro i skoven. Og DN om Brødebækken og den meget bevaringsværdige natur, der findes her. Turen blev afholdt i maj 2015.

I sept. 2015 anmeldte Gisselfeld Kloster og Camp Adventure projektet til Faxe Kommune og ved årsskiftet 15/16 udsendte Faxe Kommune debatoplæg om projektet, som vi – og adskillige andre – indsendte bemærkninger til.

I juni 2016 forelå Naturstyrelsens dispensation fra Skovloven til etablering af gangbro og udsigtstårn i skoven syd for trætopbanerne. Vi bad om aktindsigt, men konkluderede efterfølgende, at vi ikke ville indgive klage til Klagenævnet, da vi vurderede, at vi heller ikke denne gang ville vinde den.

I sept. 2016 vedtog Byrådet et kommuneplantillæg, lokalplanforslag, miljørapport og VVM-redegørelse, som var i høring indtil nov. 2016. Her omfattede lokalplanforslaget udover udsigtstårn med tilhørende gangbro også et aktivitetstårn og nogle forhindringsbaner mm udenfor skovområdet. Og muliggjorde en senere mulighed for etablering af en dyrepark til ”eksotiske dyr” samt en besøgsgård med danske husdyrracer – også udenfor skovområdet.

Ved naturundersøgelserne (VVM) er der fundet overraskende mange flagermus (også nogle sjældne arter), hasselmus flere steder i skoven – også tæt ved tårnet, og eksperter vurderer, at skovmår med stor sandsynlighed også forekommer i området. Vi vurderer dog, at gangbro og tårn med de beskrevne afværgeforanstaltninger mm alt-i-alt ikke vil udgøre en betydelig trussel – hverken i etablerings- og driftsfasen.

Vores kritik går især på tilladelsen til det 60 mtr. høje udsigtstårn, der vil rage godt 30 mtr. op over trætoppene og derved skæmme det ”sårbare” landskab, som i kommuneplanen er kategoriseret som ”særligt bevaringsværdigt” og del af et ”sammenhængende” landskab. Herudover synes vi, at volierer med ”store fugle” og en ”svævebane ml. de 2 tårne” er for meget ”tivoli” og bør fjernes. Og at afstanden fra udsigtstårnet til kløfterne ved Brødebækken bør gøres større, samt at en fremtidig naturplejeplan for området – ikke ”bør”, men ”skal” udarbejdes.

Ved den endelige vedtagelse af planerne samt en VVM tilladelse i Byrådet er der dog sket en række ændringer: tårnet bygges ”kun” 45 mtr. højt, voliererne udtages, byggefeltet for tårnet flyttes længere væk fra Brødebækken, og der er nu krav om en løbende naturplejeplan. Så vi er egentlig ganske godt tilfredse med, hvordan denne sag er ”landet”.

Som udgangspunkt mener vi i DN ikke, at et udsigtstårn af disse dimensioner hører hjemme i en fredsskov. Ovenikøbet tæt på meget værdifuld og artsrig natur – omkring Brødebækken. Men idéen med at lade en gangbro føre de mange besøgende til - og op i tårnet er jo god ! ”Trafikken” kan afvikles ”styret og skånsomt”, og der skabes mulighed for, at også handicappede, gangbesværede og børnefamilier med barne- og klapvogne mm. kan deltage. I den fælles oplevelse af opstigningen i  træernes kroner, for senere at kunne nyde udsigten over det halve Sjælland. Selvom du ikke har mod, evner eller lyst til trætop-klatring eller ”bjergbestigning”.