Søer ved Bregentved og Gisselfeld

  • Natura 2000-område nr. 161
  • Habitatområde H142
  • Fuglebeskyttelsesområde F101

Mellem Bregentved og Gisselfeld Godser finder man de fire store søer Ulse Sø, Sø Torup Sø, Ejlemade Sø og Nielstrup Sø. Desuden ligger der I Bregentved Park nogle mindre opstemmede søer i forlængelse af hinanden.

 Ulse og Sø Torup søer er opstået i dødishuller efterladt fra sidste istid og er begge meget dybe. Begge søer er grundvandsfødte uden tilløb fra kilder eller åer.

At Ulse og Søtorup er dødishuller betyder, at  en stor klump is fra en gletscherved udgangen af sidste istid har ligget her og er smeltet op. Dar isen smeltede, blev der frigivet og afsat store mængder materiale, men der hvor den store isklump lå, blev der ikke afsat materiale. Når isklumpen til sidst var smeltet væk, blev der et afløbsløst dødishul, der hvor den lå.

De to søer er naturligt næringsrige søer med traditionelt udbredt undervandsvegetation, og kransnålalger ses flere steder. Indtil for få år siden nåede undervandsvegetationen ud til fire meters dybde i søerne, hvilket ikke er tilfældet mere.

Ejlemade Sø og Nielstrup Sø er lavvandede søer med middelvanddybder på cirka 1 meter. Søerne har fra gammel tid været benyttet til fiskeopdræt i lighed med de 3 mindre søer i Bregentved Park.

Fuglelivet i Nielstrup Sø har traditionelt været en af Sjællands bedste ynglelokaliteter for vandfugle. En medvirkende årsag hertil har bl.a. været udbredte rørsumpe, lav vandstand og udyrkede engarealer omkring søen. Ynglende rørhøg og rastende grågæs og troldænder er udpeget for området, men mange andre arter har man kunne se ved søen. sø. referenceområde pga. de på den tid meget store og varierende Sø Torup Sø og Ulse Sø er naturligt næringsrige søer med traditionelt udbredt undervandsvegetation, og kransnålalger ses flere steder. Indtil for få år siden nåede undervandsvegetationen ud til fire meters dybde i søerne, hvilket ikke er tilfældet mere.