Beretning: 

 

DN's 100 års jubilæum 1.maj

 Dette er blevet markeret forskellige steder med arrangementer og udstillinger og for os medlemmer med en stor fest i København.

Ture og arrangementer

 Svampetur (80 delt.), Cykeltur omkring Gisselfeld (10-15 delt.), Vilde Blomsters Dag (Paradishaven og Svenskekløften med Karl-Martin List) (20 delt.) og Kalkbakker ved Faxe med Niels Faurholt (65 delt.). Affaldsindsamling: Her fik Anne-Lise med kort varsel sat gang i indsamling i Dalby

Faxe Naturråd

 I god gænge med 2 årlige møder og en årlig besigtigelse. Godt fremmøde og gode referater. Nu er Botanisk Forening (Rudy) og Spejderne med. Bl.a. talt en del om de kommunale nedskæringer, hvor Natur og Vand nu er nede på 5.7 årsværk. Og som har ført til langsom sagsbehandling og også manglende/sene svar på henvendelser/anmeldelser.

LAG

DN nu repræsenteret i bestyrelsen (Asger).

Klagesager (Natur- og Miljøklagenævnet)

Nedlæggelsen af Ajlemadestien er godkendt som lovlig efter klage fra Bregentved. Vi har indsendt 2 klager over byggeriet på Fed Camping. Klage vedr. konferencecenter/aktivitetscenter er tabt og vedr. hytter er vundet. Denne sag hjemsendes til fornyet behandling af Faxe Kommune, men siden er intet sket. Vedr. Fed Camping har vi august 2010 sendt forspørgsel og rykker til Faxe Kommune om manglende overensstemmelse mellem de faktiske forhold og lokalplanen - og påpeget behovet for en ny lokalplan. Vi har stadig ikke fået svar. Klage vedr. sommerlejr/koncert i Strandegård Dyrehave fordi høringsfristen i forb. med disp. af Miljøcenter Nyk. F ophørte efter arrangementets afholdelse. Den vandt vi.

Vand- og Naturplaner i høring

Bemærkninger fra DN vedr. de forskellige planer indsendt inden fristen i april 2011. 

Kommuneplan

Plan vedtaget, men den gamle område- inddeling af det åbne land fra de gamle amters tid fastholdes efter opfordring fra landboforeningerne og de store godser. Meget upraktisk, men ændres i næste KP, og her får DN, landboforeninger m.fl indflydelse.

Lokalplaner

Vibeengskolen - incl. sti over Skoleengen, Stien bliver nu omlagt, så de våde områder ikke bliver direkte påvirket af stien og belysningen i den forbindelse.

Faxe Vest - Godthåbsdalen (å-beskyttelseslinien). Her har vi ment, at vi skulle fastholde den lovlige beskyttelse på 150 m, og om ikke andet, så sikre den kontinuerte natur langs Faxe Å

ECO Park, Rønnede m.fl. har vi haft indsigelser til udformningen af lokalplanen og prøvet at sikre at ECO blev taget alvorligt så det blev sikret at der blev stillet økologisk forsvarlige krav til bygninger og omgivelser. Vi er ikke totalt afvisende overfor udbygningen af erhvervsområder i kommunen og placeringen ved Rønnede er klart en af de bedste – set ud fra ødelæggelser af naturområder i kommunen. Men vi er skeptiske overfor udbygningen og tvivler på at der reelt er et behov de næste mange år.

Høring vedr. 2 projekter om opførelse af kæmpevindmøller ved Alslev og Turebylille: Vi er indtil videre for.

Diverse sager

Nielstrup Sø, der er problemer med vandstanden, konflikt med får og orkideer ved erhvervsområdet i Haslev, rørlagte vandløb til Tryggevælde Å, etablering af pumpeanlæg og ny dræning ved Tureby Møllegård, nedlæggelse af private jernbaneoverkørsler i Faxe K, infotavle-projektet ser nu ud til at blive til noget (økonomi: DN, Friluftsrådet, Faxe K og muligvis LAG) og

Speciel en sag ligger DNs kerneinteresse på sinde, nemlig fredningen.

Stoksbjerg er et af de få fredede områder i kommunen og her mener vi at der er værdier som bør sikres gennem naturgenopretning og fastholdelse af de beskyttelser af området som ligger i den oprindelige fredningskendelse(møde med fredningsnævnet vedr. anlæggelse af søer OK, men nævnet ønsker ikke at tage den gamle sag op, og henviser til kommunen - vi har sendt anmeldelse)

 

Henrik Suadicani

10.9. 2011