Årsberetning for DN Faxe aflagt på årsmødet d. 29. sept. 2016.

 

Hermed et udpluk af de vigtigste sager fra det forløbne år.

 

Plansager.

 

Klagesag vedr. plantning af juletræer ved Ejlemade Sø.

Som nævnt sidste år indsendte vi i starten af 2015 en klage over Faxe Kommunes lovliggørende dispensation til Bregentveds plantning af juletræer mellem Ny Ulsevej og Ejlemade Sø. Dette strider mod NBL’s §3 vedr. søbeskyttelseslinie 150 mtr. omkring søen – og tillige med en tinglyst oversigtsdeklaration fra 1982, som fastslår, at størstedelen af arealet ned mod søen ”ingen sinde må tilplantes med træer og buske, men stedse skal drives landbrugsmæssigt evt. som vedvarende græs”. Deklarationen fra 1982 har til formål at sikre de landskabelige værdier i området – herunder udsigten fra Ny Ulsevej ind over søen.

I december 2015 fik vi medhold i Natur- og Miljøklagenævnet, og Bregentved må nu formodentlig fælde alle træerne, der må være ca. 4 år gamle. Her i slutningen af september har Faxe Kommune dog endnu ikke reageret på afgørelsen ! Og Bregentved afventer en sådan, inden de foretager sig noget.

 

Camp Adventure ved Vester Egede.

Folkene bag den eksisterende trætopbane har sammen med ejeren af området, Gisselfeld Gods, ønsket at udvide med nye rekreative aktiviteter, som et 60 mtr. højt udsigtstårn med gangbroer, svævebane, pælebaner, aktivitetstårn, besøgsgårde med mulighed for overnatning, dyrepark mv. I alt et område på ca. 100 ha, omfattende en gammel grusgrav, savværk og 2 tidligere landbrugsejendomme. Udover naturligvis fredsskov og den meget bevaringsværdige Brødebæk og også anden beskyttet natur. Trætopbanerne har i dag ca. 15.000 besøgende pr. år, men det forventes, at de nye aktiviteter vil tiltrække ca. 250.000 besøgende om året. Hermed er der i planmæssig forstand tale om en ”forlystelsespark”.

Det kræver naturligvis bl.a. en godkendt lokalplan og et tillæg til KP13, - og også en miljøvurdering (VVM-redegørelse), - og dette er netop blevet fremlagt og er i høring frem til midten af november. Det er et – næsten -  samlet byråd, der bakker op om planerne, fordi det vil tiltrække mange turister til kommunen. Det giver os i DN en del udfordringer, for her er naturligvis virkelig naturinteresser på spil. Ud over fauna og flora i/omkring Brødebækken ved vi, at der findes mange fredede og truede flagermusearter- og også f.eks. de sjældne hasselmus og skovmår i området, hvor udsigtstårnet skal opføres.

Vi vil grundigt studere de mange papirer og helt sikkert indgive høringssvar. Umiddelbart vurderet er der beskrevet rigtig mange mulige aktiviteter, men det vil utvivlsomt være udsigtstårnet, der skal tiltrække turister og dermed udgøre det økonomiske fundament for andre investeringer hen ad vejen. Faxe K skal senere udstede forskellige tilladelser og dispensationer, men hvis de udstedes ifølge en godkendt lokalplan, bliver det nok svært at vinde en evt. klagesag.

 

Feddet Camping.

Her har vi i adskillige år kunnet konstatere campingaktiviteter udenfor lokalplanområdet – noget uden den store betydning for den omgivne natur, men andet må vurderes som klare overtrædelser af naturbeskyttelsesloven, f.eks. campering i beskyttet strandeng indenfor strandbeskyttelseslinien. Efter at have appelleret til såvel ejer som kommune til at overveje iværksættelse af arbejdet med en ny lokalplan – uden virkning -, har vi så anmeldt overtrædelserne til myndighederne – i dette tilfælde Faxe Kommune og Naturstyrelsen. Dette skete for ca 3 år siden, - men Faxe Kommune har ikke gjort det store, og Naturstyrelsens opgaver mht strandbeskyttelseslinien er af den nye regering ved årsskiftet overdraget til Kystdirektoratet i Lemvig – medførende naturligvis en masse nyansættelser af sagsbehandlere.

Men nu sker der endelig noget: Kystdirektoratet har netop indskærpet overfor ejeren, at campering udenfor lokalplanområdet ikke må finde sted. Der er langt fra Lemvig til Faxe, så vi må indstille os på fortsat overvågning og nye anmeldelser efter behov.

Det skal dog siges, at ejeren Ivan Reedtz Thott har reageret omgående og fjernet skilte mm fra det meste af området. Han har tillige – endelig – taget imod et tilbud fra DN’s side om afholdelse af et møde om sagen.

 

Miljøsager.

 

En enkelt sag fra det forløbne år har givet anledning til en nærmere vurdering, - bl.a. af vore eksperter på DN’s hovedafdeling. Det vedrører en sag, hvor Bregentved Gods pt droppede deres planer om opførelse af et biogasanlæg i Faxe Kommune ude ved motorvejen, men i stedet indgik en kontrakt med Solrød Biogas A/S om levering af den afgassede slam til 10 forskellige ”sites”, der ligger hensigtsmæssigt i forhold til fordeling på Bregentveds landbrugsjorde. Slammen skal erstatte Bregentveds hidtidige brug af kunstgødning. På de forskellige sites skal Biogas Solrød så opføre siloanlæg, hvorfra slammen kan fordeles på markerne. Vi var i tvivl om, hvorvidt der før tilladelsen skulle foretages en egentlig VVM-vurdering af slammens mulige effekter på miljøet. Eksperterne nåede dog frem til, at vi ikke havde en ”god” sag ved NMKN, så vi klagede naturligvis ikke.

Bregentved har i øvrigt pt også planer om opsætning af solpaneler på en mark ved Turebylille. Området er ikke de først annoncerede 155 ha, men nu blot 26 ha, og eftersom det ligger mellem motorvejen og den gamle Vordingborgvej, har vi ikke noget imod det. Kønt er det jo ikke, men vi håber da, at Bregentved vil vælge at sætte får ud imellem panelerne til ”ukrudtsbekæmpelse” i stedet for sprøjtning.

 

Natursager.

 

Stoksbjerg.

For ca 10 år siden fik DN’s lokalkomité i Haslev tildelt gaver til lokalt arbejde (bl.a. et pænt beløb fra Nordisk Bogproduktion’s medarbejderfond), og de har så siden stået på en konto hos DN’s hovedafdeling. I alt godt 73.000,- . Herinde mente de, at det var på tide, at vi fandt passende gode, lokale projekter, - og vi besluttede, at de fleste penge skulle bruges til Stoksbjerg. Et lille fredet område, som i de senere år fremtræder stadig mere forsømt. Vestsjællands Amt udarbejdede i sin tid en plejeplan, men Faxe Kommune har ikke ønsket at prioritere området.

Vi har så efter aftale med Faxe Kommune og Gisselfeld, der ejer Stoksbjerg, tænkt os at opstille 2 infotavler derude og tillige et bord/bænkesæt ved udsigtspunktet. Ud over en fin udsigt findes der her et fint lille overdrev, og her er for nylig kommet lyng igen. Bl.a. takket være fældning af nogle træer, og også rydning af opvækst af brombær og røn. Dette foretager vi selv - og skal nok gentages fremover.

 

Kommunal myndigheds-udøvelse.

 

Ved Naturstyrelsens kortlægning af §3-områder bl.a. i Faxe Kommune, viste der sig at være 135 ”uoverensstemmelser”, dvs beskyttede områder, hvor der typisk er drænet og opdyrket – formentlig ulovligt, men der kan også være tale om områder, der fuldt lovligt har været taget ud af drift i en periode. Det er kommunen nu i fuld gang med at gennemgå, og der kan godt være nogle rigtige ”møgsager” imellem. Vi synes kommunen i de senere år er blevet langt bedre til at håndtere dette. Med dialog – og nødvendige påbud om lovliggørelse, men sjældent med egentlig straf eller politianmeldelser.

Et godt eksempel er også et Natura 2000 område ved Susåen, nemlig Tuerne og Gammellung, hvor der fra EU og Staten er bevilget ca. 2,3 mill. kr. til pleje af rigkær frem til 2020. Hele området er privatejet og delt op i mange små lodder, - og har i årevis været et intensivt jagtområde, hvor offentlighedens adgang ikke har været velset. Her er gravet søer, foretaget andeopdræt, opdyrket områder med majs osv osv, - alt sammen ulovligt, og nu er de første påbudssager dukket op, bl.a. på vores bord, - og tilsyneladende lykkes det at få lodsejerne med på passende kompromisser.

 

Adgangssager

 

Adgangssager starter tit med henvendelser fra borgere – medlemmer af DN eller ikke – som anonymt anmelder indskrænkninger eller forbud mod adgang i det åbne land. I årets løb har vi kunnet konstatere, at 1). - de opsatte ”skræmmeskilte” ved Troelstrup Sø nu frivilligt er fjernet af de jægere, der holder til her, og 2). - at et vigtigt stiforløb fra Fuglsang til Stubberup Skov nu – på kommunal foranledning - er genoprettet. Desværre går det ikke så godt med 3).- stiforløbet langs Præstø Fjord, idet den kommunale sti, der blev oprettet i 2006, men desværre ikke opretholdt af Park og Vej, nu møder modstand fra en del af de lokale lodsejere, så Faxe Kommune tilsyneladende ”ryster på hånden” mht genopretning. Det ville være meget ærgerligt, hvis det ikke lykkes at opretholde adgangen som trampesti langs fjorden de 900 mtr fra Strandholm ved Leestrup Strand hen til Sivet, hvorfra der allerede er sti videre til Feddet.

 

Internt i afdelingen kører arbejdet udmærket. Vi deltager aktivt 2 gange om året i såvel Faxe Naturråd og i Faxe Vandløbsråd. Og ligeledes 2 gange om året udsender vi et nyhedsbrev til de af vore medlemmer, der ønsker det, - og som tillige har en mailadresse, vi kender til. Her informeres om særlige sager og om vore planer for ture og arrangementer i øvrigt. Vi har også planer om en ny hjemmeside, og vi forventer den er oppe og køre fra november i år.

 

Ture og andre arrangementer.

 

Vi har i årets løb afviklet følgende ture mm:

  1. maj: Fugletur i Skoleparken med Leif Tureby. (Jørgen) 13 deltagere
  2. juni: Kystvandringen 2016 på Feddet med Hjerteforeningen. (Poul) 20 deltagere.

19.juni: Vilde Blomsters Dag i Bagholt Mose. (Palle, Henrik og Asger) 25 deltagere.

  1. september: Naturens Dag. Tur til Feddet med Henrik Suadicani (Irene) 10 deltagere.
  2. september: Svampetur ved Sibirien v/ Faxe Ladeplads med Jørgen Albertsen (Rudy) 60 deltagere.

 

Antal medlemmer i Faxe Kommune pt: 732 medl./husstande.

 

Bestyrelsen for DN Faxe Afdeling

v/ Formand Palle Ystrøm