Hermed et udpluk af de vigtigste sager fra det forløbne år.

 

Plansager.

 

Camp Adventure ved Vester Egede.

Siden sommeren 2013 har der i skoven ved Brødebækgård været etableret et antal trætopbaner af vekslende sværhedsgrad i træerne. Efter eget udsagn Danmarks største og bedste klatrepark for alle fra 3 år og opefter.

De har hele tiden haft planer om opførelse af et udsigtstårn med tilhørende gangbro længere oppe i skoven og herudover et ”aktivitetstårn” og nogle forhindringsbaner mm udenfor skovområdet. Desuden løsere planer om en dyrepark til ”eksotiske dyr” samt en besøgsgård med danske husdyrracer – også udenfor skovområdet. Dette forudsætter lokalplan, KP-tillæg, miljørapport og en VVM-redegørelse – altså vurderinger af effekter på landskab, natur og miljø. Alt dette blev fremlagt i efteråret 2016, og vi havde naturligvis – ligesom mange andre – lejlighed til at komme med indsigelser og bemærkninger.

Ved naturundersøgelserne (VVM) blev der fundet overraskende mange flagermus (også nogle sjældne arter), hasselmus flere steder i skoven – også tæt på tårnet, og eksperter vurderede, at skovmår med stor sandsynlighed også forekommer i området. Vi i DN mener dog, at gangbro og tårn med de afværgeforanstaltninger mm alt-i-alt ikke vil udgøre en betydelig trussel – hverken i etablerings- eller driftsfasen.

Vores kritik gik især på kommunens tilladelse til det 60 mtr. høje udsigtstårn, der ville rage godt 30mtr. op over trætoppene og derved skæmme det ”sårbare” landskab, som i kommuneplanen er kategoriseret som ”særligt bevaringsværdigt” og del af et ”sammenhængende landskab”. Herudover syntes vi, at volierer med ”store fugle” og en ”svævebane ml. de 2 tårne” var for meget ”tivoli” og burde fjernes. Og at afstanden fra udsigtstårnet til kløfterne ved Brødebækken burde gøres større, samt at en fremtidig naturplejeplan for området – ikke ”bør”, men ”skal” udarbejdes.

Ved den endelige vedtagelse af planerne i Byrådet var der sket en række ændringer: tårnet bygges ”kun” 45 mtr. højt, voliererne udtages, byggefeltet for tårnet flyttes længere væk fra Brødebækken, og der er nu krav om en løbende naturplejeplan. Så vi er egentlig ganske godt tilfredse med, hvordan denne sag er ”landet”.

Som udgangspunkt mener vi jo i DN ikke, at et udsigtstårn af disse dimensioner hører hjemme i en fredsskov. Ovenikøbet tæt på meget værdifuld og artsrig natur – omkring Brødebækken. Men idéen med at lade en gangbro føre de mange besøgende til - og op i tårnet er jo god ! ”Trafikken” kan afvikles ”styret og skånsomt”, og der skabes mulighed for, at også handicappede, gangbesværede og børnefamilier med barne- og klapvogne mm kan deltage. I den fælles oplevelse af opstigningen i træernes kroner, for senere at kunne nyde udsigten over det halve Sjælland.

Camp Adventures planer er, at tårn og gangbro kan indvies i 2018, og de forudser op imod 200.000 besøgende om året. De har også fremlagt meget ambitiøse og flotte planer om udseende, materiale mm, og det ser lovende ud.

 

Rute 54 Næstved-Rønnede.

Allerede i 2012 fremkom Vejdirektoratet med vurderinger for gennemførelse af et motorvejs-projekt fra Næstved udenom Holme Olstrup til syd-motorvejen ved Rønnede. Og i 2014 blev af en række partier i Folketinget fastlagt 4 forskellige linieføringer A, B, C og E, som alle skulle undersøges nærmere mht trafik, miljøpåvirkninger mv – altså der skulle gennemføres en VVM-undersøgelse.

Forinden havde alle interesserede borgere mulighed for at komme med forslag og synspunkter, der kunne indgå i dette arbejde. DN Faxe skrev også et høringssvar – bl.a. at vi i stedet for motorvej foretrak en motortrafikvejsløsning (f.eks. som en trafiksikker 2+2 vejløsning). Den vil være mindre ”naturindgribende” f.eks. i skovområder og tillige medføre et bedre klimaregnskab med mindre CO2-udvikling. F.eks. viser det sig, at biler på motorvej med 130 km/time kan gennemføre turen på de ca 15 km med 3 minutters besparelse i forhold til biler på motortrafikvej med 90 km/time, - men til gengæld udvikles 75% mere CO2 !

Dengang pegede vi – sammen med DN Næstved og også Holmegård og Gisselfeld Godser – på den sydlige linieføring ved Sparresholm.

I november 2016 blev VVM-redegørelsen så offentliggjort, og vi udarbejdede igen et høringssvar. Vi argumenterede stadig for en motortrafikvej, - og mht. linieføringerne måtte vi konkludere, at E-løsningen viste sig at være alt for natur- og landskabsfølsom, men at de øvrige 3 muligheder heller ikke var gode. I samråd med DN Næstved valgte vi derfor at undlade at pege på en foretrukken linieføring. Herudover havde vi positive bemærkninger om den planlagte faunabro ved Boserup, og at vi så frem til et overvågningsprogram efter etableringen af vejen, således at det sikres, at plante- og dyrelivet ikke har taget skade af det omfattende vejbyggeri.

Senest her i april 2017 har Trafikudvalget i Folketinget så, - ikke overraskende – besluttet, at motorvej med linieføring A foretrækkes. Der er dog indtil videre ”kun” afsat 350 mill. kr.(ud af 1.6 milliard), så 1. etape fra Næstved til Boserup-skoven vil formentlig tidligst være klar om adskillige år.

 

Feddet Camping

Efter mange forsøg på dialog med både ejeren Ivan Reedtz-Thott og Faxe Kommune måtte vi i 2013 foretage anmeldelse af især 2 ulovligheder, nemlig udvidelse af campingområdet med et større antal pladser både til campingvogne og telte i det nordøstlige hjørne – udenfor lokalplanområdet, men indenfor strandbeskyttelseslinien og tillige i en §3-beskyttet strandeng. Samt etablering af en parkeringsplads udenfor lokalplanområdet, men indenfor strand-beskyttelseslinien. Anmeldelserne blev sendt til såvel Naturstyrelsen og Faxe Kommune.

Naturstyrelsen gav samme år påbud om, at NØ-området skulle udtages af campingområdet senest d. 1.09.2013. Ejeren fortsatte dog aktiviteterne her, - mens Naturstyrelsens opgaver blev flyttet til Kystdirektoratet, - og først i sept. 2016 blev dette indskærpet. Og ejeren lovede at rette ind. Kystdirektoratet lovliggjorde i dec. 2016 parkeringspladsen, og denne afgørelse har vi i DN Faxe ikke klaget over.

Faxe Kommune udstedte så – 4 år efter anmeldelsen – i maj 2017 en lovliggørende landzonetilladelse til parkeringspladsen, og heller ikke denne har vi i DN Faxe klaget over.

Endelig er det så lykkedes at få de planmæssige forhold for campingpladsen lovliggjorte, - men allerhelst så vi, at der blev udarbejdet en ny og tidssvarende lokalplan for campingområdet, hvor der i højere grad blev taget hensyn til den beskyttede natur i Natura-området.

 

Temaplanstrategi 2017 – Natur, friluftsliv og turisme.

Kommunen har valgt at forlænge KP13 med yderligere 4 år, men har netop udarbejdet og fremlagt et forslag til en sådan planstrategi.

Det er helt sikkert stærkt inspireret af den nye planlov, der trådte i kraft her i juni 2017, og som giver kommunerne nye muligheder i planlægningen bl.a. i landdistrikterne og specielt i kystområderne til ”øget vækst og udvikling”. Bl.a. med udpegning af ”udviklingsområder” og ”sommerhusområder”, men heldigvis med hensyntagen til naturen, idet ”Grønt Danmarkskort” skal respekteres.

Vi skrev et høringssvar, hvor vi bl.a. bakkede op om, at ”ådalsplanen” ved Faxe Å bør opprioriteres. Her er mange beskyttede engarealer på begge sider, men der savnes desværre pleje med græsning – eller i hvert fald høslet, inden det udvikler sig helt til krat og skov. Planen er også, at der etableres et samlet stiforløb mellem Faxe Ladeplads og Faxe By – forbi bl.a. Blåbæk Mølle.

Så slår vi også et slag for bevarelse af en kommunal naturvejleder. I budgetforhandlingerne var der lagt op til en besparelse her, men den blev heldigvis fjernet ved budgetforliget. Og vi peger også på nogle konkrete stiruter, som burde prioriteres og formidles.

 

Hele ”øvelsen” med planstrategien går vist desværre nok mere ud på at promovere det store prestigeprojekt i Faxe Ladeplads – nemlig ”De hvide dronninger”. Netop nu er der lokalplanhøring med ”udvidelse af Faxe Ladeplads lystbådehavn og rekreative faciliteter på sydstranden”. Her er vi knap så begejstrede, for større lystbådehavn og diverse rekreative faciliteter som sauna, omklædningsrum, badebro og faciliteter til kajakker, kanoer osv kan jo være godt nok, men vi er i DN ikke begejstrede for 2 stk 80 mtr. lange og 4-5 mtr. høje betonhøfder – eller ”dronninger”, som de kaldes. Det er for stort og voldsomt og vil spærre for udsigten over bugten. Og så har de endda ikke nogen funktion som kystbeskyttelse, - denne kan klares fint med sandfodring, og det har Kystdirektoratet netop givet tilladelse til.

Som vi ser det, har Faxe Kommune ikke myndighed til at arealplanlægge for søterritoriet, - det har Kystdirektoratet. Men vi er bekendt med, at der i Regeringen er planer om at flytte beslutningskompetencen ved etabl. af kystbeskyttelsesanlæg til kommunerne, - men det er der jo netop ikke tale om her.

 

Miljøsager.

 

Byggeri af svinefabrikker.

Bregentved er i fuld gang med at opføre 4 store svinefabrikker, hvoraf de 3 ligger i Faxe Kommune. Og en ny sag er på vej, idet Storgården ved Terslev har ansøgt kommunen om tilladelse til at opføre en helt ny svinefabrik et stykke fra det eksisterende anlæg. Naboerne er naturligvis i oprør og har henvendt sig til os, men indtil videre er intet afgjort, og jeg ved, at kommunen er i dialog med ejeren, om der er tilstrækkeligt gode grunde til at flytte den nye produktion væk fra Storgården og ud i det åbne, bevaringsværdige landskab. Mht Bregentveds byggerier, har vi i bestyrelsen indtil videre kun haft mindre indvendinger overfor miljøtilladelserne, men et medlem har fremsat forslag om en mere kritisk holdning, og derfor tager vi dette emne op under et efterfølgende punkt på dagsordenen.

 

Natursager.

 

Kommunernes naturkapital.

Forskere på Århus Universitet har i årets løb opgjort bl.a. Faxe Kommunes naturkapital på baggrund af biodiversitetskort. Faxe K scorer 23 point ud af 100 mulige og indtager en 49. plads på listen over de 98 kommuners naturværdi. Stevns får 16 points, Næstved 19 points, Ringsted 22 points, Køge 24 points og Sorø 25 points.

I Faxe K trækker især hede og overdrev og også skove op, mens markarealer, som udgør 60% af arealet, trækker ned med meget ringe biodiversitet.

 

Stoksbjerg.

I samarbejde med ejeren Gisselfeld og Faxe K har vi her i foråret - dels ryddet et overdrevsområde på bakken mod vest for enkelte træer, men især opvækst af røn og brombær, - dels opsat 2 infotavler og et bord-bænkesæt. Her er en flot udsigt over Natura 2000 området med Gødstrup Sø, Porsmosen og Holmegårds Mose.

DN har financieret projektet – bl.a. med hjælp af midler fra Nordisk Bogproduktion A/S’s Medarbejderfond.

Rydningen har medført, at der nu igen findes hedelyng derude - udover andre overdrevsplanter. Men der bør ryddes hvert år.

 

Strandegård Dyrehave.

I foråret fik vi meldinger fra adskillige ”forfærdede” besøgende – især fra Københavnsområdet – om, at der i Strandegård Dyrehave var fældet 10 gamle egetræer. Området er fredet – især pga de gamle ege- og bøgetræer, som vurderes til 2-300 år gamle. Ved nærlæsning af fredningskendelsen fra 1992 står der dog: ”der skal til stadighed være tilstrækkeligt mange gl. ege- og bøgetræer til at skovens karakter af dyrehave opretholdes”. Og i 1992 blev der vurderet af ejeren Ivan Reedtz-Thott sammen med DN, at 116 egetræer og 77 bøgetræer var bevaringsværdige. Ved et møde derude med ejeren og Faxe K lovede ejeren at informere om yderligere fældninger – inden de foretages.

 

Samarbejdet med Faxe Kommune.

 

Naturrådet og Vandløbsrådet.

Der har siden kommunesammenlægningen i 2007 været nedsat et Naturråd – med deltagelse af repr. fra mange foreninger, ex. sportsfiskere, ornitologer, landboforeninger, Friluftsrådet og DN – og også de politisk valgte medlemmer i Teknik- og Miljøudvalget. Og i øvrigt også i de senere år et Vandløbsråd. Vi synes faktisk de fungerer stadig bedre. Og der er flere og flere eksempler på, at der også er en reel indflydelse på politikerne. På det sidste kan vi nævne, at Faxe K nu har indgået en aftale med Fishing Zealand, som sportsfiskerne har arbejdet for i mange år, og som vi i DN vurderer som et godt projekt, der kan være med til at fremme ”bæredygtig turisme”.

Og et andet eksempel er, at naturvejleder-stillingen bevares – efter det nylige budgetforlig.

 

Faxe som klimakommune.

  • Reduktion af CO2-udledningen for Faxe Kommune som virksomhed. Her er der en aftale mellem DN og Faxe Kommune, som gerne skulle sikre målsætningen om en reduktion med 2% årligt frem til 2025. Resultatet er foreløbig 2009-2016: reduktion med 2,4% pr. år. Altså over målet, - men tallet er vigende.
  • Reduktion af CO2-udledningen for Faxe Kommune som geografisk område. Her er der en aftale jf. Borgmesterpagten, som gerne skulle sikre målsætningen om en reduktion med 30% inden 2020. Resultatet er foreløbig 2008-2015: reduktion med 37,7%, altså pænt  over målet.

 

Faxe Kommune lever således indtil videre op til målsætningen om at være en klimavenlig kommune, men ambitionsniveauet hos politikerne har været dalende i den sidste periode. Den afskaffede klimamedarbejder-stilling skulle dog iflg. aftale ved forrige budgetforlig genindføres, så måske burde DN nu agitere for, at Faxe K bliver en ”klimakommune plus” ?

 

Internt i afdelingen.

 

DN har centralt udarbejdet et nyt hjemmeside-koncept, som har stillet en del ”udfordringer” for afdelingerne, idet det blev forventet, at alt det gamle ”indhold” skulle gennemgås (kritisk), og det bevaringsværdige gennemgås og nybearbejdes. Samtidig har vi startet udsendelse af nyhedsbreve til alle medlemmer, der har opgivet en e-mail-adresse (knap 300), og det står vi nu selv for. Vi var skeptiske i starten, men resultatet er blevet godt. Bl.a. indebærer systemet også større flexibilitet for de enkelte afdelinger. Desværre har andre afdelinger prioriteret anderledes og prioriterer måske facebook mm.

Jeg synes godt, vi kan være vores nye hjemmeside og nyhedsbreve bekendt, og det kan vi især takke vores webmaster Lars for.

 

Ture og andre arrangementer.

 

Vi har i årets løb afviklet følgende ture mm:

  1. maj: Cykeltur i Hesede Skov. (Asger) 17 deltagere

23.maj: Forårs-fugletur i Skoleparken ved Haslev med Leif Tureby (Jørgen Villadsen) 16 deltagere

  1. juni: Cykeltur gennem Bregentveds skove. (Asger) 4 deltagere
  2. august: Flagermus og natsommerfugletur i Vemmetofte Park med Lene Vagn Rasmussen (Rudy) 40 deltagere.
  3. september: Svampetur ved Sibirien i Gl. Strandskov, Vemmetoftevej med Jørgen Albertsen (Rudy) 40 deltagere.

 

Antal medlemmer i Faxe Kommune pt: 695 medl./husstande.

 

Bestyrelsen for DN Faxe Afdeling

v/Palle Ystrøm, formand.