Årsberetning for DN Faxe aflagt på årsmødet d. 1. nov. 2018.

 

Hermed et udpluk af de vigtigste sager fra det forløbne år.

 

Plansager.

 

De hvide Dronninger ved stranden i Faxe Ladeplads.

For et år siden var der høring af lokalplan med titlen ”Udvidelse af Faxe Ladeplads lystbådehavn og rekreative faciliteter på sydstranden”. Det lyder jo meget tilforladeligt, men planen beskrev bl.a. etablering af 2 stk. 80 mtr. lange og 5,5 mtr. høje betonhøfder – eller ”dronninger”, som de kaldes. De skulle være kridhvide ligesom kalk – og derfor har projektet i omtale heddet ”de hvide dronninger”.

Helt fra starten har vi været imod projektet. Det er for stort og voldsomt og vil spærre udsigten over bugten. Og så har de endda ikke nogen funktion som kystbeskyttelse ! Som forhåbentlig kan klares med sandfodring, og det er der siden givet tilladelse til af Kystdirektoratet, og det er faktisk under etablering lige i øjeblikket.

Desuden mener vi ikke, at kommunen har myndighed til at planlægge for søterritoriet – det har Kystdirektoratet, og da byrådet vedtog LP indsendte vi en klage til Planklagenævnet – med stor hjælp fra DN’s Sekretariat, som mente, at der var principper på spil i denne sag. Klagen blev sendt i jan 2018, og med den forventede sagsbehandlingstid må en afgørelse herfra være lige på trapperne. Vi forventer at få medhold, men håber, at kommunen står ved sine løfter om rekreative faciliteter på havnen – måske uden udvidet lystbådehavn ?, men ihvertfald uden de hvide dronninger.

 

Camp Adventure’s udsigtstårn og gangbro derop.

Denne sag har fyldt rigtig meget i det forløbne år. For et årstid siden var vi alt-i-alt godt tilfredse med den vedtagne lokalplan og en VVM-tilladelse med en række gode vilkår for hensyn til natur og miljø. Men vi var godt klar over, at de gerne handler før en evt. tilladelse foreligger,- f.eks. havde de allerede i 2015 anlagt en stor terrasse delvis ud over søen ved gården - og i 2017 yderligere en gangbro rundt om Møllesøen – selvom det var en beskyttet sø og forudsatte en tilladelse – og de godt vidste det. Men de lovede os at søge om lovliggørelse….

For et år siden fik de så tilbud hjem fra de forskellige byggefirmaer og fandt ud af, at den ambitiøse plan med en høj gangbro op til tårnet kostede nærmest lige så meget som selve udsigtstårnet. Så de ”udsatte” den høje gangbro indtil de får råd – engang, og gik simpelthen i gang med at etablere en lav gangbro (½ mtr over terræn) op til tårnet. Uden at spørge nogen – eller kigge i LP, om det var ok.

De valgte så midtvejs at etablere gangbroen tværs over Brødebækken og fik derfor brug for en tilladelse til at anlægge spang over bækken og endda en disp. fra LP, således at et lille fundaments afstand fra bækkens kronekant skulle være 1,5 mtr. (i stedet for 10 mtr.) Ved etableringen er afstanden dog helt tæt på bækken, og det er med et stort, støbt fundament , således at jord blev tilført bækken. Vi klager feb. 2018 til kommunen over ”etablering af lav gangbro” – uden en generel disp. fra LP (som kun nævner høj gangbro) - og også over, at vilkårene i denne tilladelse ikke er overholdt. Og be’r tillige om standsning af arbejdet, indtil tilladelserne foreligger. Dette opnåede vi ikke, men det medførte dog, at Camp Adventure fik besked om at fremsende en ansøgning til kommunen om de forskellige dispensationer og tilladelser, de mente, der var behov for. Det skete i april, og før sommerferien modtog vi udkast til afgørelser fra kommunen til dette. Vi havde en del bemærkninger til dette, og her i oktober forelå de endelige afgørelser, - som vi jo kunne klage over til klagenævn. Det gør vi dog ikke. Vi opnåede jo trods alt, at der nu foreligger en dispensation fra LP angående rækværk på boardwalk, og et tillæg til den eksisterende VVM-tilladelse. Så vi nøjes med at sende kommunen vore bemærkninger. Bl.a. står der i miljøtilladelsen, at de ”skal udarbejde en naturplejeplan”. Det har de dog ikke fået gjort, men ”modtager gerne vores bud”, - så det sender vi dem. Derudover må vi løbende holde øje med deres aktiviteter. De placerer f.eks. nu 6 teltplatforme i forbindelse med gangbroen, hvor der kan ske overnatning. Dette forudsætter dog iflg. Erhvervsstyrelsen, at hovedbygningen lever op til krav om reception og serveringsfaciliteter.

I øvrigt har kommunen netop meddelt afslag på dispensation til etablering af terrasse i møllesø, så det kan være det første tegn på, at forvaltningen nu har strammet kursen.

Som alle ved, skulle tårnet kunne indvies ved årsskiftet, og at de forventer 100.000 gæster næste år.

 

Planlægning for solcelleparker i Faxe Kommune.

En enkelt mindre solcellepark på 27 ha mellem Vordingborgvej og motorvejen er allerede etableret ved Tureby, men Bregentved har planer om 3 flere – og også Lystrup Gods har ansøgninger klar. Byrådet besluttede så klogelig at gennemføre en høring og efterfølgende beslutte nogle generelle retningslinier.

Vi mener i DN, at solcelleparker fremover kan give et vigtigt bidrag til nedbringelse af CO2-udslippet, men det er bestemt også vigtigt, at der planlægges for placeringen i landskabet.

Vi mener f.eks., at alle områder med landskabs- og naturinteresser udelukkes, mens særligt værdifulde landbrugsområder og meget gerne områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) burde foretrækkes. Bregentved – og vist også Lystrup har lagt op til ekstensiv udnyttelse med permanent græs og økologiske får, og hvis grundvandet sikres mod væsentlig nedsivning af næringsstoffer og sprøjtemidler i de 30 år solcellerne forventes opstillet, er det da en gevinst ! Der bør derudover foretrækkes en placering nær andre ”tekniske anlæg”, f.eks motorvej, jernbane, biogasanlæg, svinefabrikker osv. Og med passende afstand til skovbryn, på flade arealer og med vilkår om beplantningsbælter.

 

Juletræsplantningen ved Ejlemade Sø afventer nu kun påbud fra Faxe Kommune.

Denne sag startede med Bregentveds ulovlige plantninger i maj 2012 (!), - som Faxe Kommune i jan. 2015 udsteder en lovliggørende dispensation til. Denne afgørelse klager DN Faxe (med stor opbakning fra DN Sekr.) til Natur- og Miljøklagenævnet. Og klagenævnet ændrer disp. til et afslag. Kommunen sender så Klagenævnet en række spørgsmål, om hvorvidt en tidligere praksis med plantninger på noget af arealet havde vundet ”hævd” (på grund af ”myndighedspassivitet”). Det var klagenævnet enige i, og nu ligger den så igen på kommunens bord. Vi håber (og forventer) naturligvis i DN, at størstedelen af beplantningen må fjernes. Til glæde for grågæssenes indflyvningsrute til Ejlemade Sø, og os allesammens indkig til søen fra Ny Ulsevej.

 

Miljøsager.

 

Udlæg af jord på marker.

I de seneste par år har vi set en stigende interesse i at tilkøre jord til landbrugsjorde. Det er i de fleste tilfælde overskudsjord fra byggeprojekter, og der betales en god pris for at komme af med det. Det medfører rigtig mange kørsler med lastvogne – med de gener det nu kan give, og i de anmeldelser vi har modtaget fra medlemmer, har vi også undret os over, om dette overhovedet var tilladt.

F.eks. har vi i år fulgt en sag nøje fra Præstemarksvej syd for Karise, hvor der på landbrugsjorden ned til Stevns Å er kørt mange læs jord. Jorden skråner ned mod åen, og tættest ved åen er det i KP registreret som ”lavbundsområde” og ”pot. vådområde”. Iflg. forvaltningen er dette lovligt, - men det må ikke være forurenet, og formålet skal være ”forbedring af landbrugsdriften” (og ikke ”deponi”). Vore anmeldelser førte til, at forvaltningen besigtigede området, hvor de fandt rør, murbrokker, flamenco osv i jorden. Vognmanden blev så bedt om at ”fjerne murbrokker og affald” og i øvrigt gjort opmærksom på, at nye udlæg muligvis krævede en landzonetilladelse.

Så administrationen ”sejler” lidt, og vi vil fremover holde øje med nye sager.

 

Storgårdens udvidelser af svinebedrift.

Ved årsmødet sidste år talte vi en del om Bregentveds store satsning på 3 svinefabrikker her i Haslev-området. Storgården nord for Terslev har i mange år haft en stadig voksende svinebedrift, men de ansøgte så i år kommunen om udvidelse ved at bygge ny stor stald med siloer osv ude i det ”åbne land” ved Madelung. Området er om ikke ”særligt bevaringsværdigt”, så dog med ”særlige oplevelsesmuligheder” iht. kommuneplanen, så kommunen nølede. De lokale beboere var kraftigt imod, og vi blev kontaktet om støtte. Det endte heldigvis med, at kommunen afslog at give tilladelsen. Storgården måtte så i stedet udvide oppe ved det eksisterende anlæg, - hvorefter vi straks fik en henvendelse med klage fra et mangeårigt medlem fra Terslev By. Her var det dog ikke muligt at argumentere imod byggeprojektet.

 

Natursager.

 

Hasselmus og flagermus.

Her er positivt nyt om disse ”mus”, - som jo ikke er mus, men hhv en ”syvsover” og ”flagermus”, som er det eneste flyvende pattedyr.

Hasselmus og alle 17 arter af flagermus i DK er fredede, og de indgår derfor i Naturstyrelsens undersøgelser på landsplan, og ved seneste ”tjek” i 2012-13 blev de i Faxe K kun fundet i Gavevænge Skov syd for Rønnede. I 2015 hjalp vi kommunen med opsætning af 100 redekasser i skoven, og der blev efterfølgende fundet tegn på god aktivitet i en stor del af skoven.

I undersøgelserne i forbindelse med Rønnede-Næstved landevejen og CampAdventure blev der så fundet hasselmus flere steder i Denderup Vænge. Disse 2 skove er adskilt af andre skovområder (også i Næstved K), men også Sydmotorvejen og Vordingborgvej, som kan isolere bestande, fordi hasselmus ikke bevæger sig på jorden (eller krydser veje).

Men stor var overraskelsen, for minsandten om ikke en biolog fra kommunen sammen med Helle Vilhelmsen, som er ”danmarksmester i hasselmus” her i sommer fandt sikre tegn på hasselmus her. Det skønnes dog vigtigt for bestandens overlevelse på sigt, at der overvejes installation af ”broer” over de 2 veje. Tidligere var dette en meget dyr historie, men nogle englændere har fundet ud af at konstruere simple konstruktioner, som hasselmusene gerne benytter – og er til at betale. Vi vil forsøge at få Faxe K til at finde midler i fonde til at investere en sådan til ophæng over Vordingborgvej – som den første i DK. Så må vi se på, hvad der kan gøres ved motorvejen efterfølgende.

Mht flagermus har de samme undersøgelser vist, at der findes 10 arter i Denderup Vænge og Hesede Skov, hvoraf nogle er ”sjældne”, og DN Sekretariatet har fornylig indstillet området som en ”kandidat” til et nyt Natura 2000-område med fokus på netop flagermus.

Vi har i øvrigt i afdelingen anskaffet os nogle ”detektorer”, så vi selv kan arrangere flagermus-ture fremover.

 

”Evighedstræer”.

Et medlem af DN nemlig Helene Turner, der bor på Vandvænge mellem Orup og Vindbyholt, havde læst om, at DN kunne udnævne ”evighedstræer”, dvs træer, som ejeren forpligter sig til at passe godt på, så længe det er muligt. Og ganske rigtigt - ,så i sommer var vi et par stykker fra bestyrelsen på besøg hos Helene og har fastgjort et emblem og overrakt et diplom. Det drejer sig om 4 gamle egetræer, hvoraf det største havde en omkreds på godt 4,5 mtr., og derfor formentlig er op mod 300 år gammel.

Historien kom i avisen, og jeg fik efterfølgende en henvendelse om et egetræ, der skulle stå i nærheden af Jomfruens Egede, og som havde en omkreds på 8,20 mtr. (!) – og dermed nok er 5-600 år gammel. Det kaldes for ”Chr. IV’s eg”. Det må i så fald nok være kommunens ældste træ.

 

Strategi for øget adgang til naturoplevelser.

Teknik- og Miljøudvalget har fået den glimrende idé at udarbejde et udkast til en sådan og sende den i offentlig høring. Vi har naturligvis sendt en masse bemærkninger til det – som: bedre skiltning, bedre information, bedre pasning af eksisterende stier, bedre adgang til bynær natur, etablering af sammenhængende stiforløb, f.eks. i Faxe Ådal fra Faxe Ladeplads, op forbi Blåbæk Mølle, igennem Faxe By og op til skovene ved Lystrup og Jomfruens Egede osv osv. Så der er nok at tage fat på – og også finde bevillinger til.

Forhåbentlig fører strategien til en handleplan.

 

 

Samarbejdet med Faxe Kommune.

 

Naturrådet fungerer stadigvæk glimrende – med godt fremmøde – også af politikere. Og vi har alt-i-alt et godt samarbejde – især med naturforvaltningen. F.eks. blev vi forleden inviterede til møde med forvaltningen om oprettelse af et høsletlaug for Skibsted Krat. Området har været forsømt i mange år, men ejeren Lystrup Gods har sat kvæg på i sommerperioden, og derudover er der behov for pleje – både med le og næb og måske også buskrydder. Vi stiller gerne op – og forestiller os, at kommunen financierer materiel efter behov, og at vi sørger for arbejdskraft – også fra interesserede udenfor bestyrelsen.

 

Naturvejlederen Louise Villumsen er kommet godt i gang, og vi har haft hende med i nogle af vore ture. Jeg forstår ikke, hvorfor hun er tilknyttet skole- og kulturforvaltningen, men vi får se. Allerede i år var hendes stilling i spil ved budgetforhandlingerne (efter første år !)

 

Internt i DN.

 

Ny præsident Maria Reumert Gjerding.

Som mange ved, har vi valgt en ny præsident Maria Reumert Gjerding. Fra DN Faxe støttede vi dette – med 2 stemmer i repræsentantskabet. Hendes modkandidat Rune Kjærgård Lange kender DN indefra særdeles godt - igennem mange år, mens Maria indtil hun blev valgt ikke har været ”aktiv” i DN (hun var vist i et år medlem af repræsentantskabet som personlig valgt). Derimod har hun været en dygtig og respekteret politiker, som er vellidt – selv i landbokredse.

Jeg tror hun på fremragende vis vil få mange af DN’s mærkesager i medierne, - men måske også, at hun kan få problemer internt i organisationen.

 

Ture og andre arrangementer.

 

Vi har i årets løb afviklet følgende ture mm:

  1. maj: Skovens Dag i samarbejde med Bregentved Gods v/skovfoged Jesper Hvid Jørgensen. (Niels) 54 deltagere
  2. juni: Vilde Blomsters Dag i samarbejde med Lystrup Gods og Faxe Kommune v/Charlotte Rosenblad Ralund. (Rudy) 37 deltagere
  3. september: Naturens Dag i Paradishaven og Svenskekløften i Hesede Skov. (Asger og naturvejleder Louise Villumsen) 50 deltagere
  4. – 13. september: Oplev flagermus i Faxe Kommune: Onterød Skov, Olstrup Skov, Vemmetofte Kloster og Denderup Vænge. (Uffe og naturvejleder Henriette Gaborit). 9 deltagere
  5. september: Koncertvandring ved Faxe Kalkbrud i samarbejde med Maria Elisabeth og Faxe Kommune. (Irene) 37 deltagere
  6. september: Svampetur ved Sibirien/Gl. Strandskov ved Faxe Ldpl. med Jørgen Albertsen (Rudy) 80 deltagere.

 

Antal medlemmer i Faxe Kommune pt: 701 medl./husstande.

 

Bestyrelsen for DN Faxe Afdeling

v/Palle Ystrøm, formand.