Årsberetning for DN Faxe aflagt på årsmødet d. 28. nov. 2019.

 

Hermed et udpluk af de vigtigste sager fra det forløbne år.

 

Plansager:

Ejlemade Sø ved Bregentved.

Klagesag fra 2012, hvor Bregentved lovligt/ulovligt plantede juletræer på et større område ved Ny Ulsevej og ned til Ulse Sø. Herudover også (ulovligt) et læhegn op mod vejen med løvtræer. Efter afgørelsen i Klagenævnet indgik Faxe K så et kompromis med Bregentved, - som vi i DN har accepteret: Læhegnet samt et antal ældre, høje grantræer tæt ved søen skulle fældes sen. 1. jan. 2019 (er sket). Bregentved fik til gengæld lov til at vente med at fælde de plantede juletræer (også de ulovlige) indtil udgangen af næste år (2020). Fremover må der kun ske nyplantning med juletræer nærmest søen og med max-højde på 2,5 mtr.

De Hvide Dronninger i Faxe Ladeplads.

Klagesag fra jan. 2018, hvor vi i DN Faxe var meget utilfredse med de 2 planlagte 80 mtr. lange og 5,5 mtr. høje ”betonhøfder” (dronninger), som vi mener er alt for voldsomt for et lille bysamfund som Faxe Ldpl. – og tilligemed i høj grad vil spærre for udsigten. DN Sekretariatet var til stor hjælp med udarbejdelse af klagen, - bl.a. fordi de principielt mente, at Faxe K ikke har myndighed til at planlægge for søterritoriet – det har Kystdirektoratet. Desværre foreligger der endnu ikke en afgørelse fra Planklagenævnet – sidste melding er ”engang i 2020”.

I mellemtiden er der lavet sandfodring, således at sandstranden er blevet bredere – og der er opført en forholdsvis lang badebro. Så resultatet er: en udmærket badestrand i området mellem bådhavnen og sydpå: ”sydstranden”. Kommunen er indstillet på at gentage sandfodringen og ind- og udtagning af badebroen, og hvis de så tillige vil financiere sauna og andre faciliteter ved bådhavnen, tror vi, at turisterne gerne opsøger Faxe Ldpl. – uden ”dronninger”.

Jeg har i øvrigt bemærket, at Plan- og Kulturudv. her i sept. besluttede at bruge 250.000 til at forbedre/forskønne såkaldte ”byrum” på havnen i Faxe Ldpl. langs promenaden med bl.a. borde/bænke, beplantninger osv. Glimrende idé – så det kan jo være, at politikerne også har set ”skriften på væggen” ?

Camp Adventure.

Skovtårnet blev – som vist alle ved – indviet i slutningen af marts, og antallet af besøgende har været langt over forventning – formentlig over 400.000 indtil nu.

Tilbage i 2018 måtte Camp Adventure erkende, at de (på det tidspunkt) ikke havde råd til at financiere den ”høje” gangbro op til Tårnet, som er nøje beskrevet i lokalplanen, - og valgte så at opføre en ”lav” (og langt billigere) gangbro. Faxe K indså efter nogen tid (efter krav fra DN), at de ikke ”bare” med et par ”dispensationer” kunne opføre lav gangbro med en helt anden konstruktion og beliggenhed end den ”høje”, men at der var behov for en helt ny lokalplan. Også fordi Camp Adv. på baggrund af Skovtårnets succés fandt behov for – og økonomi til - et stort besøgscenter og et mindre hotel nede ved Brødebækgård og P-pladsen. De syntes så også, at der skulle opføres et toilet og en café, souvenir-kiosk o.l. oppe ved Tårnet, og forvaltningen bakkede op.

Vi i DN syntes, at et mobilt toilet heroppe kan være ok, men at etablering af café m.m. kan blive en ”glidebane” til senere udvidelser og aktiviteter, som ikke hører hjemme her (oppe i skoven), men derimod bør holdes nede ved det kommende besøgscenter.

Det viste sig heldigvis ved den endelige vedtagelse af ny LP, at et pænt flertal i Byrådet støttede dette synspunkt – så tak for det !

I den oprindelige LP og VVM-redegørelse (fra 2016) stod der, at Camp Adv. skal udarbejde en naturplejeplan for området, som det er beskrevet i et af VVM-tilladelsens vilkår, men Faxe K har – indtil nu - ikke fundet anledning til at håndhæve dette krav.

I DN’s Sekretariat har de støttet os i dette og har overfor Faxe K nævnt (truet med), at vi/DN evt. vil forelægge sagen for Ankestyrelsen. Dette har heldigvis medført, at Faxe K nu har lovet at kræve, at Camp Adv. skal udarbejde en sådan – og for nylig har de skrevet til dem, at de forventer, de har et udkast klar sen. 1. dec.

Vi har fremført vore forventninger om indholdet, men et enkelt forhold – nemlig at der i plejeplanen skulle indgå overvågning for flagermus – kunne de ikke acceptere.

Så må jeg jo også nævne det store indsamlingsshow (eller ”event”), som TV2 og DN afholdt d. 14. sept. (i bedste sendetid). Målet var 20 mill. kr. til plantning af 1 mill. træer, - og det lykkedes faktisk, idet der blev suppleret yderligere i dagene efter. Vi blev forinden (af DN’s direktør) spurgt om vores mening om, at arrangementet skulle afholdes i/under Skovtårnet (som TV2 og Camp Adv. syntes var ”genialt”). Det syntes vi ikke (lige på den tid arbejdede vi meget aktivt for, at Camp Adv. ikke skulle have lov til café, fest og ballade oppe ved Skovtårnet), - men valgte dog i den sidste ende den pragmatiske holdning, at lade ”formålet hellige midlet”. Der tales om at gentage arr./eventen, men vi håber så ”festen” kan holdes et andet sted.

Faxe K har ”lagt billet ind” på plantning af ”folkeskov” ved det gamle Lysholm Skole ved Haslev - og vist også i Karise, - og det er da rigtig gode initiativer.

Solcelleparker.

For bare et år siden havde Bregentved fået tilladelse til den første ”park” på 27 ha ml. Vording-borgvej og motorvejen ved Tureby. Men i det forløbne år har Bregentved, Tryggevælde, Lystrup og Gisselfeld Godser alle lagt deres planer frem om flere solcelleparker i Faxe K. Der er ”penge i det”, og vi var i DN Faxe nødt til at præcisere vores holdning til ”fænomenet”.

Vi mener, at solcelleparker – ligesom vindmøller – fremover kan være med til at give et vigtigt bidrag til nedbringelse af CO2-udledningen, men det er også vigtigt, at der planlægges fornuftigt for placeringen. Solcelleparker er ”tekniske anlæg”, som evt. fint kan placeres ved byerne (f.eks. ved varmeværket her i Haslev), - men på landet primært i områder med jordbrugsinteresser, og ikke med landskabs- eller naturinteresser.

Det har vist sig, at der på landbrugsjord med opsatte solcelleanlæg tit etableres permanent græs og økologiske får, og herved sikres grundvandet mod væsentlig nedsivning af næringsstoffer og sprøjtemidler, og det kunne derfor være hensigtsmæssigt at udpege solcelleområder netop i områder med ”særlige drikkevandsinteresser” (OSD) og ”nitratfølsomme indvindingsomr.” (NFI), men jo også oplagt i ”boringsnære beskyttelsesomr.” (BNBO), hvor der netop fra Regeringen er lagt op til 0 pesticider fremover.

Men i områder med landskabs- og naturinteresser mener vi, at en række KP-udpegninger simpelthen bør udelukke muligheden: særl. bevaringsværdige landskaber, større sammenhængende landskaber, geol. interesseomr., kulturmiljøer, kirkeomgivelser, Natura 2000-omr., fredede arealer, fredskov, §3-beskyttede omr., lavbundsomr., pot. vådomr., pot. ny natur, økol. forbindelser, skovrejsningsomr, m.fl.

I egnede omr. bør yderligere foretrækkes en placering

- nær andre tekniske anlæg, f.eks. motorveje, andre veje, jernbane, biogasanlæg, svinefabrikker    eller andre større landbrugsbygninger

- med passende afstand til eventuelle diger, skovbryn, §3-omr. mv.

- på flade arealer – af landskabelige hensyn

- med vilkår om beplantningsbælter med hjemmehørende arter af træer og buske – også af landskabelige hensyn.

I det forløbne år er der konkret udarbejdet LP for yderligere 3 omr. ejet af Bregentved (nu i alt 212 ha) og her sidst et omr. nord for Karise ”Tryggevælde Mark” (74 ha) ejet af Chr. Lassen, Tryggevælde Gods (+Holmegård Gods).

Herudover har Lystrup Gods ønsket at etablere solcellepark på 2 større områder nord for Jomfruens Egede på i alt 215 ha, og der har i jan/feb været afholdt en idéfase og i april en høring

med udkast til screening for miljøvurdering. Vi har her givet udtryk for, at kun en mindre del af området skønnes velegnet til etabl. af solceller – nemlig den vestlige del beliggende SØ for Frenderup. Den øvrige del er ”bevaringsværdigt landskab” og yderligere er delomr. udpeget til ”økol. forbindelse” og ”omr. til pot. natur”.

Endelig så har Gisselfeld ønsket at opføre solceller ml. Næstved-Rønnede landevejen (rute 54) og Denderup Vænge og også et omr. ved Kongsted-Borup. Det blev dog trukket tilbage, men er nu netop blevet aktuelt igen. Begge områder er ”bevaringsværdigt landskab”, og det ene indeholder 2 §3-områder, et skovrejsningsomr. og 2 områder til ”potentiel ny natur”. Og især området syd for Denderup Vænge er meget kuperet og ”skrånende”, hvilket gør, at selv ikke beplantningsbælter vil kunne camouflere solcellerne. De 2 områder er netop fremlagt i ”idéfase”, og jeg er ret sikker på, at DN vil skrive til kommunen, at det vil være en ”dårlig” idé.

Miljøsager:

Region Sjælland er netop nu i gang med at udarbejde ”Råstofplan 2020”, og der er i Faxe K ansøgt om yderligere indvinding i 3 områder. Der er ansøgt om indvinding af grus i Bjerrede – bl.a. under grundvandspejlet. Her har Faxe K for nylig besluttet, at de ikke vil give tilladelse p.g.a. risiko for grundvandssænkning i den nærliggende Bagholt Mose, som er et følsomt Natura-område. Og på Tekn. og Miljø-udv.-mødet i går blev vedtaget et afslag på nedlæggelse af 110 mtr. jorddige samt afslag på disp. til at nedlægge en beskyttet sø, fordi den er levested for den beskyttede bilag IV-art spidssnudet frø. Så indtil videre kun ros herfra til politikerne.

Desuden foreligger der ansøgn. fra Faxe Kalk om indvinding af 2 ud af 3 ”dæmninger” af kalk-affald. Og også ansøgn. fra Gisselfeld om indvinding af grus øst for Vester Egede (bl.a. til kommende motorvejsbyggeri). Især den første med dæmningerne kan blive problematisk: især en af dem benyttes meget af lokalbefolkningen, idet der er anlagt et stisystem. Og der kan være forekomster af en sjælden orkidé ”gulhvid skovlije”.

Vi får utvivlsomt meget snart et udkast til råstofplan i høring og får lejlighed til at komme med bem.

Natursager:

I Faxe K har vi en god og levedygtig bestand af hasselmus i Gavevænge, - som måske er lidt ”isoleret” i forhold til nabo-skovområder. Men vi ved, at der også er hasselmus i Denderup Vænge (på den anden side motorvejen – tæt ved Skovtårnet). Den ”truede” hasselmus er her i 2019 undersøgt på landsplan ved et såkaldt NOVANA-tjek, dvs MST har i marts opsat et antal rederør i skovområderne i nærheden, dvs Svennerup Skov, Tingerup Tykke og også Storskov på den anden side af motorvejen i nærheden af Denderup Vænge. For øvrigt tjekkes der også i Leestrup Skov og det nærliggende skovområde ved Bækkeskov. Her har for få år siden været hasselmus, men ved sidste tjek i 2013 fandt man ingen. Rederørene indsamles allesammen her i november, og vi er selvfølgelig meget spændte på resultatet.

Samarbejdet med Faxe Kommune:

Vi er stadig godt tilfredse med møderne i Naturrådet. Der holdes 2 årlige møder, hvoraf der indgår ekskursion/besigtigelse i felten før det ene af møderne. Der er pænt fremmøde af foreningsrepræsentanter og Miljøstyrelse og også en del politikere fra Tekn. og Miljø-udvalget.

Men der kan være meget langt fra de politiske ”handlingsplaner” osv og virkeligheden.

1). F.eks. har kommunen i 2013 vedtaget en pesticidhandlingsplan, hvoraf det fremgår, at ”brugen af pesticider på kommunalt ejede arealer skal afvikles”. Alligevel har Park og Vej i de sidste 3 år sprøjtet med Round-up på fortove mm, dvs den overholdes ikke.

2). I gældende kommuneplan 2013 blev der lovet udarbejdelse af en naturplan for kommunens §3-områder, som jeg gentagne gange har spurgt til i Naturrådet. Ved sidste møde var svaret, at der nu skulle oprettes et ekstra politisk udvalg, hvor Verdensmålene skulle være grundlag. Her forventes det nu, at naturplan mm kan indgå.

3). I oktober 2018 blev der fremlagt udkast til en ”strategi for øget adgang til naturoplevelser”, hvor borgere og foreninger kunne komme med bemærkninger. I maj 2019 var der så borgermøde og workshop – med pænt fremmøde, - men siden er intet sket. Måske ender denne ”ufuldendte” strategi også i udvalget om Verdensmål ? Og bare det så ikke bliver en ”syltekrukke”.

4). Sidste nyt er nu, at Tekn. og Miljø-udvalget i går vedtog, at der i starten af det nye år udsendes et ”debatoplæg om klima, miljø og naturpolitik i offentlig høring frem til 15.03.20. Så lad os krydse fingre for, at dette kan blive starten til, at denne ”politik” også bliver til ”handling” en gang i det nye år.

DN har i øvrigt givet kommunen tilsagn om praktisk naturpleje for et par naturområder: Stoksbjerg, hvor vi hvert år holder træ-opvækst nede på et udsigtspunkt med overdrev. Og Skibsted Krat, hvor der er stort behov for pleje, men også for, at Lystrup Gods, som ejer området får sat kvæg ud. Det lykkedes desværre ikke i 2019.

Ture og andre arrangementer.

Vi har i årets løb afviklet følgende ture mm:

  1. maj: Skovens Dag i Olstrup Skov i samarbejde med Bregentved v/Jesper Hvid Jørgensen. (Niels) 54 deltagere.
  2. juni: Vilde Blomsters Dag i Bagholt Mose i samarbejde med Charlotte, Faxe K. (Rudy) 51 deltagere.
  3. august: Tur til Lindersvold om bl.a. flagermus i samarbejde med naturvejleder. (Uffe) 15 deltagere.
  4. september: Naturens Dag på Stoksbjerg i samarbejde med naturvejleder. (Jørgen) 19 delt.
  5. september: Svampetur i Gl. Strandskov i samarbejde med Jørgen Albertsen. (Rudy) 50 delt.
  6. november: Årsmøde med foredrag af Hans J. Baagøe om flagermus i mødesalen på Haslev Bibliotek. (Palle)

 

Antal medlemmer i Faxe Kommune pt: 774 medl./husstande.

Bestyrelsen for DN Faxe Afdeling

v/Palle Ystrøm, formand