Årsberetning for DN Faxe aflagt på årsmødet d. 12. okt. 2021.

 

Hermed et udpluk af de vigtigste sager fra de 2 forløbne år. Sidste årsmøde blev afholdt i nov. 2019: Dvs pga Corona-epidemi måtte vi aflyse et årsmøde i 2020 og ”fysiske” best. møder det meste af første halvår 2021.

 

Plansager:

Ejlemade Sø ved Bregentved.

Klagesag fra 2012, hvor Bregentved lovligt/ulovligt plantede juletræer på et større område ved Ny Ulsevej og ned til Ulse Sø. Herudover også (ulovligt) et læhegn op mod vejen med løvtræer. Dette er blevet fjernet i 2018, men juletræerne (både de lovligt og de ulovligt plantede) skulle have været fældet inden udgangen af 2020. Det blev de ikke, men vi forventer, at det sker inden udgangen af 2021, - og at der fremover kun må ske nyplantning med juletræer nærmest søen og med max-højde på 2,5 mtr. mellem jordhøjde og øverste grenkrans, - jf. gældende deklaration.

De Hvide Dronninger i Faxe Ladeplads.

Klagesag fra jan. 2018, hvor vi i DN Faxe var meget utilfredse med de 2 planlagte 80 mtr. lange og 5,5 mtr. høje ”betonhøfder” (dronninger), som vi mener er alt for voldsomt for et lille bysamfund som Faxe Ldpl. – og tilligemed i høj grad vil spærre for udsigten. DN Sekretariatet var til stor hjælp med udarbejdelse af klagen, - bl.a. fordi de principielt mente, at Faxe K ikke har myndighed til at planlægge for søterritoriet – det har Kystdirektoratet.

Endelig forelå der i dec. 2020 en afgørelse fra Planklagenævnet. Her fik DN delvist medhold i klagen, idet Nævnet ophæver de bestemmelser i LP som muliggør pontonøer og ”De Hvide Dronninger”. Vi går ud fra, at Faxe Kommune nu vil udarbejde et nyt LP-forslag for havneområdet i Faxe Ladeplads – for det er der da behov for. Med udvidelse af lystbådehavnen efter behov og faciliteter som sauna til ”vinterbadere” osv. Men naturligvis også så vidt muligt bevarelse af en bred sandstrand – med badebro osv.

Camp Adventure.

Skovtårnet har – som alle ved – vist sig at være en kæmpe-succes med 3-400.000 besøgende om året – og de forventer vist, at de runder en million her med udgangen af 2021. Vi har – hele vejen – været kraftigt imod, at der etableres café, souvenir-kiosk og afholdes musikarrangementer mm i fredsskov oppe ved tårnet. Og heldigvis har vi her fået medhold fra MST og også indtil videre fra politikerne i Byrådet.

De har nu planer om at opføre et nyt tårn, restaurant og hotel mm – alt sammen nede ved Brødebækgård og P-plads mm. Ligesom de nu har anlagt blomstermark mm på landbrugsjorder, hvor der iflg. den oprindelige lokalplan skulle være dyrepark.

Vi har også med hjælp fra hovedkontoret opnået, at Camp Adv. nu – endelig - har udarbejdet en ”naturplejeplan” for området: Desværre uden overvågning for flagermus, som vi gerne havde set. Nu handler den mest om opsamling af affald mm.

Solcelleparker.

Vi mener, at solcelleparker – ligesom vindmøller – fremover kan være med til nedbringelse af CO2-udledningen, men det er også vigtigt, at der planlægges fornuftigt for placeringen. Solceller er ”tekniske anlæg”, som fint kan placeres ved byerne (f.eks. ved varmeværket her i Haslev), men på landet primært i områder med jordbrugsinteresser – og meget gerne f.eks. tæt på motorvejen, - men ikke med landskabs- eller naturinteresser, - iflg. udpegninger i KP.

Faxe Kommune har i en længere periode ment, at det var ok at opføre solcelleparker i særligt bevaringsværdige landskaber. De har derfor godkendt ansøgninger fra Lystrup Gods – og også fra Gisselfeld ml. Næstved-Rønnede landevejen (rute 54) og Denderup Vænge, - og også et område ved Kongsted-Borup. Vi i DN – og heldigvis også mange borgere har gentagne gange protesteret imod dette – uden politikerne har taget sig af det.

Heldigvis har Staten nu grebet ind i en sag ved Lystrup Gods – nemlig Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen, så dette nu er taget til efterretning af kommunen – og forhåbentlig også får præcedens for bl.a. Gisselfelds ansøgninger, men også andre kommuner i landet.

Aktivitetspark på og omkring Jomfruens Egede.

Lystrup og Jomfruens Egede godser har i foråret 21 ansøgt kommunen om etablering af en ny turistdestination i Faxe K i form af en aktivitetspark med bl.a. terrænbane, jagt- og oplevelsesbane, manøvrebane og demomark, uddannelsesbygning, overnatnings- og konferencefaciliteter på Jomfruens Egede Gods. Forslag til lokalplan, KP-tillæg, miljørapport, VVM-redegørelse samt udkast til VVM-tilladelse har så været i høring, og vi har i DN Faxe naturligvis sendt høringssvar – også med kritiske bemærkninger. Allerede tidligt i forløbet blev vi inviteret til møde med ejeren Joachim Moltke og godsforvalter og skovfoged Lasse Rasmussen, og vi deltog dengang 2 pers. fra bestyrelsen til en præsentation. Fornylig mødtes vi så igen, og her talte vi bl.a. om, at en del af Åstrup Skov kunne indrettes som ”dyrehave” – f.eks. med udsatte vildsvin. Dette støtter vi mht at opnå en højere biodiversitet i skoven, - men det forudsætter utvivlsomt hegning af området. Vi har herefter skrevet en ”støtteerklæring”, og de vil nu invitere Miljøstyrelsen til besigtigelse af skovområdet med henblik på en tilladelse.

 

Miljøsager:

Vi har også i DN fornøjelsen af, at blive indkaldt til møder af Faxe Kalk, hvor også råstofmyndigheden, nemlig Region Sjælland, er tilstede. Dette har bl.a. ført til, at Faxe Kalk har opgivet deres planer om at grave i ”dæmninger” af gl. kalk-affald. Disse er nemlig ”vokset i skov”, og her kan bl.a. være forekomster af en sjælden orkidé, nemlig ”gulhvid skovlilje”. Faktisk har Faxe Kalk meldt ud, at de fremover vil medvirke ved skabelse af mere natur i kalkbruddet – bl.a. i samarbejde med Naturstyrelsen, som jo har overtaget ejerskabet af enkelte områder i kalkbruddet, men også f.eks. Faxe Kommune. Senest har de sammen med NST etableret en ny ”oplevelsessti”, hvor adgang og information i kalkbruddet er forbedret. Endvidere har Faxe Kalk’s direktør Klaus Rønholt udmeldt, at de gerne vil overdrage 15 ha natur mere til NST. Og også at de i Faxe Ldpl. vil ændre deres græsplænearealer til ”vild natur”.

 

Natursager:

I 2015 gjorde vi kommunen opmærksom på, at hasselmusen var udpeget til ”ansvarsart”, og det førte til, at vi sammen med Faxe K. opsatte 100 hasselmuse-kasser op i 4 ”egnede” områder i Gavevænge Skov, - og det viste sig ved efterfølgende tjek, at der var hasselmuse-reder i knap ¼ af kasserne – i alle 4 områder.

Den ”truede” hasselmus – som også er en bilag IV-art undersøges hvert 6. år ved et såkaldt NOVANA-tjek, dvs MST opsætter et antal rederør i forskellige ”egnede” skovområder. Her viste det sig i 2019, at der blev fundet hasselmus i adskillige naboskove, nemlig: Svennerup Skov, Tingerup Tykke og også Storskov og Denderup Vænge på den anden side af motorvejen. Og for øvrigt også i Leestrup Skov nede ved Præstø Fjord.

 

Fredningsforslag af Brødebækken og Denderup Vænge:

Fundene af bl.a. hasselmus og i øvrigt også i alt 11 arter af flagermus samt skovmår fik os til at foreslå vores hovedkontor at indlede en fredningssag for dette meget gamle skovområde – og i øvrigt også tænkt som en markering af, at Skovtårnet og de øvrige aktiviteter omkring Camp Adventure ikke må udvides ind i dette skovområde. Det blev heldigvis vedtaget, og sidenhen har undersøgelser vist, at skoven indeholder en endog meget høj biodiversitet, hvad enten det gælder dyr eller planter.

Vi håber, at fredningen allerede her i efteråret 2021 kan rejses hos Fredningsnævnet.

 

Samarbejdet med Faxe Kommune:

Vi er stadig godt tilfredse med møderne i Naturrådet. Der holdes 2 årlige møder, hvoraf der indgår ekskursion/besigtigelse i felten før det ene af møderne. Der er pænt fremmøde af foreningsrepræsentanter og Miljøstyrelse og også en del politikere fra Tekn. og Miljø-udvalget.

Desværre forlod vores naturvejleder siden 2018, Louise Villumsen Faxe Kommune d. 1. august i år. Hun havde søgt – og fået en stilling i Køge K. Hvad værre var, at politikerne herefter igen inddrog stillingen i de årlige budgetforhandlinger, og at det vist lige nu må vurderes som meget usikkert, om vi fremover igen får en naturvejleder ansat i Faxe K. Det afhænger vist bl.a. af det nyvalgte byråds sammensætning efter valget d. 16. november.

I marts 2021 sendte vi høringssvar vedr. kommunens forslag til klima-, miljø- og naturpolitik, som vi i det store og hele synes er et godt forslag.

Dog med undtagelse af ”miljøpolitik”, hvor det nævnes ”Vi vil fortsat anvende pesticider på kommunale arealer, herunder på kommunale landbrugsarealer”. Her er vi helt uenige ! Vi opfordrer til, at Pesticidplanen fra maj 2013 igen vil blive gældende, og hvis ikke det politiske flertal i Byrådet skifter mening her, må vi håbe, det ændrer sig ved det kommunale valg i nov. 2021.

Vi er derimod meget tilfredse med afsnittet om ”naturpolitik” og i øvrigt også med den snart vedtagne KP 2021-2033. Og når vi er i gang:  også med det nedsatte ”Verdensmål Udvalg’s anbefalinger til økonomiudvalget om, hvordan disse ”mål” kan omsættes til konkrete indsatser. Vi deltog med Arne fra vores bestyrelse i udvalgsarbejdet, hvor valget fra vores side – ikke overraskende – blev mål nr. 15: ”Livet på land”. Og i øvrigt herfra: ”stor tak til Arne for indsatsen” ! Men vi er naturligvis spændte på, hvorledes politikerne vil forholde sig til de fremlagte anbefalinger.

 

 

Ture og andre arrangementer.

Vi har i de forløbne års løb afviklet følgende ture mm:

 

2020:

  1. maj: Skovens Dag i Ganneskov. (Niels) Turen blev aflyst.
  2. juni: Vilde Blomsters Dag i Skoleparken. (Asger og Jørgen) 14 deltagere.
  3. september kl. 14-16: Naturens Dag på Brinkholm. (Asger og Gunver) 25 deltagere.

August: Flagermusetur til Villa Gallina, Hesede Skov. (Uffe) Turen blev aflyst.

  1. september: DN’s affaldsindsamling. (Uffe) Turen blev aflyst.
  2. september: Svampetur i Gl. Strandskov. (Rudy) (? deltagere)

 

2021:

  1. maj kl. 13-15: Skovens Dag i Ganneskov i samarbejde med Bregentved v/Jesper Hvid Jørgensen. (Niels) 30 deltagere.
  2. juni kl. 10-12: Vilde Blomsters Dag på Brinkholm (Asger og Rudy) 10 deltagere.
  3. august kl. 10-12: Som en del af JORD-festival med tema ”Bier og biodiversitet” ved Flagstangen, Faxe Ladeplads og besøg hos ”Den grønne Bigård”. (Asger) 15 deltagere.
  4. september kl. 10: Svampetur i Gl. Strandskov, Vemmetoftevej i samarbejde med Jørgen Albertsen. (Rudy) 50 delt.

 

Antal medlemmer i Faxe Kommune pt: 755 medl./husstande.

 

 

Bestyrelsen for DN Faxe Afdeling

v/Palle Ystrøm, formand