Der er masser af dejlig natur i Faxe Kommune og de fleste borgere bor tæt på store naturoplevelser. Vi har store bølgende landskaber. Her udspringer vandløb, som danner henholdsvis dybe kløfter med hurtigt rislende vand og brede ådale, hvor vandet fl yder sindigt frem med endnu bevarede enge langs bredderne. Blandt andet er Tryggevælde Å, Stevns Å og Susåen og de tilknyttede landskaber med til at give Faxe Kommunes landskaber deres enestående og fl otte karakter. Store private skove med mange gamle træer, specielt egetræer, stadigt bevarede skovenge og lignende afgræsningsområder, giver såvel herregårdskovene som andre skove i kommunen deres præg af ’guldalderlandskab’ med en vekslende og rig fauna og fl ora, som det er smukt at færdes i.

Faxe Kommune er den kommune i landet, som har flest herregårde. Syd for Haslev ligger et udbredt herregårdslandskab omkring de store godser Bregentved og Gisselfeld. Store marker med få levende hegn og småbiotoper afslører effektiv landbrugsdrift gennem mange år. Til godserne hører også store, varierede skovområder med ege og bøgepartier ofte af betragtelig alder. Skovene sydøst for Haslev er anlagt på sandede og/eller stærkt kuperede arealer, som er uegnede til landbrugsdrift. I disse skove udspringer nogle af Faxes reneste vandløb. Skovene omkring Vemmetofte indgår i et fuglebeskyttelsesområde og udgør sammen med Faxebugten, beskyttelsesområderne omkring Feddet og Præstø Fjord  et stort sammenhængende naturområde af særlig interesse.

Faxebugten og Præstø Fjord har nogle meget fl otte, forskelligartede kyststrækninger. Kyster med skrænter, hvor havet gnaver og fortsat blotlægger istidsaflejringer. På andre kyster aflejres sten og sand. Halvøen ’Feddet’ er en sådan aflejring. Denne halvø, som skiller Faxebugten fra Præstø Fjord rummer fornemme skovområder, hede arealer, strandenge og en af landets fineste badestrande. Ved Faxe Ladeplads er der en særdeles dejlig badestrand, med en bevaringsværdig bræmme strandoverdrev bag sandstranden, som kan være truet af tilplantninger og dispensationer til byggeri længere ud mod kystlinjen.

Det er også vigtigt at sikre de rekreative oplevelser. Alle mennesker får det bedre af at færdes i naturen. Kommunen er præget af mange mindre bysamfund, hvoraf Haslev er det største, og beriget med en meget smuk natur hele vejen omkring. Man må forudse en stærk byudvikling med infrastrukturelle ændringer i og omkring byen. Også for de mindre byer gælder dette pres og disse interesser. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, at de grønne områder hele tiden er under pres fra denne udvikling. Der er derfor også behov for en stor og fortsat indsats, både med hensyn til at pleje og genoprette naturen og med hensyn til at gøre det muligt for kommunens borgere – store som små – at få adgang til disse store naturoplevelser.