Allerede i 2012 fremkom Vejdirektoratet med vurderinger af mulighederne for gennemførsel af et motorvej-projekt fra Næstved over Holme Olstrup til motorvejen ved Rønnede, - og DN og Dansk Skovforening var tidligt ude med at udtrykke bekymringer for en linieføring nord for Holme Olstrup tæt på Natura 2000 og Fuglebeskyttelsesområdet her.

Skovforeningen var givetvis stærkt inspireret af Gisselfeld og Holmegård Godser, der har betydelige interesser i området.

Der blev så i juni 2014 af en række partier i Folketinget fastlagt 4 forskellige linieføringer A,B,C og E, som alle skulle undersøges nærmere mht trafik, miljøpåvirkninger mv. – altså gennemføres en VVM-undersøgelse.

Forinden afholdt Vejdirektoratet et borgermøde i området, og alle interesserede borgere fik mulighed for at komme med forslag og synspunkter, der kunne indgå i det videre arbejde.

DN Faxe skrev også et høringssvar – bl.a. at vi i stedet for motorvej foretrak en motortrafikvejsløsning (f.eks. som en trafiksikker 2+2 vejløsning). Den vil være mindre ”naturindgribende” (med en væsentlig smallere barriere - f.eks. i skovområder) – og tillige medføre et bedre klimaregnskab (med mindre CO2-udvikling). Beregninger viser, at biler på motorvej med 130 km/time kan gennemføre turen på de ca 15 km med 3 minutters besparelse i forhold til biler på motortrafikvej med 90 km/time, - men til gengæld udvikler 75% mere CO2 !

Herudover havde vi en række bemærkninger til naturen: Linieføring A er for tæt på store naturområder, at skæringen af Hesede Skov bør være så ”smal” som mulig, at der tidligere i Hesede Skov var fundet hasselmus, som krævede særlig opmærksomhed, og at vi på det foreliggende grundlag foretrak linieføring E (ved Sparresholm). Denne holdning koordinerede vi med DN Næstved – og i øvrigt også med Gisselfeld og Holmegård Godser.

I november 2016 blev VVM-redegørelsen så offentliggjort - med en efterfølgende høringsfase i januar 2017. DN Faxe udarbejdede igen et høringssvar, og vi argumenterede igen for en motortrafikvej i stedet for en motorvej.

Mht. linieføringerne måtte vi konkludere, at E-løsningen nær Sparresholm viste sig at være alt for natur- og landskabsfølsom, og at de øvrige 3 muligheder heller ikke var gode. I samråd med DN Næstved valgte vi derfor at undlade at pege på en foretrukken linieføring.

Herudover havde vi positive bemærkninger om den planlagte faunabro ved Boserup, og at vi så frem til et vigtigt overvågningsprogram efter etableringen af vejen, således at det sikres, at plante- og dyrelivet ikke har taget skade af det omfattende vejbyggeri.

Senest i april 2017 har Trafikudvalget i Folketinget så – ikke overraskende – besluttet, at linieføring A foretrækkes. Der er dog indtil videre ”kun” afsat 350 mill. kr. (ud af de 1,6 milliard), så 1.etape fra Næstved til Boserup-skoven vil formentlig tidligst være klar om adskillige år.

 

April 17/py