Feddet Camping.

Allerede i begyndelsen af 60’erne blev der på Feddet ved Præstø Fjord etableret en mindre campingplads, - tæt ved den meget fine og børnevenlige sandstrand på østsiden af Feddet, som igennem tiderne har tiltrukket mange badegæster.

I 1998 havde det udviklet sig, så kommunen fandt det nødvendigt at udarbejde og vedtage en lokalplan LP 400-12 for området. Campingpladsen bestod dengang af ca. 800 enheder, hvoraf 70-80% var fastliggere (med campingvogne), og herudover var bygninger og de sanitære indretninger ikke helt tidssvarende, så der blev i planen lagt op til en del ændringer. Også fordi pladsen lå midt i et naturområde og tæt på kysten: 300 mtr mod øst til Østersøen og 300mtr. mod vest til Præstø Fjord,- dvs fra 2001 nærmest overalt indenfor beskyttelseslinien. Området lå desuden i Natura 2000-område nr. 168 ”Havet og kysterne mellem Præstø Fjord og Grønsund” (Fuglebeskyttelsesområde nr. 89 og Ramsarområde nr. 22), - med Naturstyrelsen som myndighed.

Ejeren Ivan Reedtz-Thott fik også opført en række nye faciliteter, men mange fastliggerpladser med campingvogne blev bevaret udenfor lokalplanområdet, selvom de lå uønsket tæt på Præstø Fjord.

I 2010 blev der så opført 20 campinghytter og et aktivitetscenter med svømmehal, men DN Faxe klagede til Natur- og Miljøklagenævnet over byggeriet og diverse manglende tilladelser. Klagenævnet afgjorde senere, at aktivitetscenteret ikke måtte lanceres som ”konferencecenter”, og at opførelsen af hytterne skulle lovliggøres af kommunen ved udstedelse af en landzonetilladelse samt foretage en screening for mulige effekter på natur og miljø.

Da dette var ”på plads”, stod der herefter kun det problem tilbage, at hytterne var opført lidt for store og lidt for høje ! Vi afstod dog fra at klage over dette, da overskridelsernes størrelse trods alt ikke stod mål med konsekvenserne. Men det, der stod tilbage var en dårlig og mangelfuld sagsbehandling fra kommunens side.

Langt vigtigere syntes vi det var at fokusere på behovet for en ny og tidssvarende lokalplan for campingområdet på Feddet.

I okt. 2011 afholdt vi så et ”dialogmøde” med kommunens udviklingschef og direktør for teknik og miljø, og fik udover diverse beklagelser tilsagn om, at kommunen nu – sammen med ejeren - ville igangsætte forarbejdet med en lokalplan.

Imidlertid viste det sig, at ejeren endnu ikke for alvor var interesseret i, at der skulle udarbejdes en ny lokalplan, og vi følte os i 2013 nødsaget til at foretage anmeldelse af de mest oplagte ulovligheder: Udvidelse af campingområdet med et større antal pladser både til campingvogne og telte i det nordøstlige hjørne – udenfor lokalplanområdet, men indenfor strandbeskyttelseslinien og tillige i en §3-beskyttet strandeng. Samt etablering af en parkeringsplads udenfor lokalplanområdet, men indenfor strandbeskyttelseslinien. Anmeldelserne blev sendt til såvel Naturstyrelsen og Faxe Kommune.

Naturstyrelsen gav i 2013 påbud om, at NØ-området skulle udtages af campingområdet senest d. 1.09.2013. Ejeren fortsatte dog aktiviteterne her, - mens Naturstyrelsens opgaver blev flyttet til Kystdirektoratet, - og først i sept. 2016 blev dette indskærpet. Og ejeren lovede at rette ind.

Kystdirektoratet lovliggjorde i dec. 2016 parkeringspladsen, og denne afgørelse har vi i DN Faxe ikke klaget over.

Faxe Kommune udstedte så – 4 år efter anmeldelsen – i maj 2017 en lovliggørende landzonetilladelse til parkeringspladsen, og heller ikke denne har vi i DN Faxe  klaget over.

Endelig er det så lykkedes at få de planmæssige forhold for campingpladsen lovliggjorte, men allerhelst så vi – som nævnt ovenfor -, at der blev udarbejdet en ny og tidssvarende lokalplan for campingområdet, hvor der i højere grad blev taget hensyn til den beskyttede natur i Natura-området.