Skiltet “Uvedkommende færdsel forbudt” angiver ikke, om det er lovligt eller ulovligt at færdes.

Her er færdsel i naturen tilladt

Skove er åbne for færdsel til fods og på cykel samt for ophold, hvis der er lovlig adgang dertil. Offentlighedens adgang må ikke forhindres eller vanskeliggøres, og der må ikke opsættes ”usædvanlige” hegn omkring skove. Hunde skal føres i snor. I private skove må færdsel kun ske af veje og stier. Der er kun adgang fra kl. 6 til solnedgang, og ophold må ikke finde sted indenfor 150 meter fra beboelses- eller driftsbygninger. Organiserede aktiviteter, f.eks. afdelingens ture, kræver ejerens tilladelse, hvis deltagerantallet overstiger 30 (50 i særlige tilfælde med skolearrangementer o.lign.). Hvis man planlægger et offentligt arrangement, skal man søge ejerens tilladelse inden annonceringen. Ejeren kan inden 14 dage efter modtagelsen af anmeldelsen forbyde arrangementet, hvis arrangementet skal finde sted på et tidspunkt, hvor det pågældende område allerede er planlagt lukket pga. jagt eller skovningsarbejde.

 

I det åbne land er veje og stier  åbne for færdsel til fods og på cykel. Kun i særlige tilfælde kan ejeren forbyde en sådan adgang med henvisning til mark- og vejfredslovens § 17. Det er muligt for ejeren ved skiltning lovligt at begrænse færdsel, f.eks. motortrafik eller ridning.

 

Udyrkede arealer er åbne for færdsel til fods og ophold, hvis der er lovlig adgang dertil. Hunde skal føres i snor. Der er desuden adgang til hegnede, udyrkede arealer gennem låger, led og lignende, hvor der ikke er græssende husdyr. Ejeren kan dog ved skiltning forbyde adgang i særlige tilfælde.

 

Strande og klitfredede arealer er åbne for færdsel til fods, kortvarigt ophold og badning, på arealer mellem daglig lavvandslinje og den sammenhængende landvegetation. Undtagen er haver anlagt inden 1. januar 1916, havne og forsvarsanlæg. Det er tilladt kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden. I perioden 1. april – 30. september skal hunde føres i snor. Hunde skal altid føres i snor, hvor der er græssende husdyr. På privatejede strande må ophold og badning ikke finde sted inden for 50 meter fra beboelsesbygninger.

 

Søer og åer er åbne for sejlads med småfartøjer uden motor , hvis det ikke er til skade for vandløbet eller for andres jagt eller fiskeri. 

Det gælder dog ikke, hvis vandløbet/søen er "undergivet særskilt ejendomsret" - typisk hvis der kun er en enkelt ejer af bredden eller søen/vandløbet. I så fald kan ejeren fastsætte andre regler. Ud over det kan vandløbsmyndighederne også regulere sejlads på søer og vandløb.

Særskilt ejendomsret gælder for nogle af de store søer i Faxe kommune.

For Susåen gælder også særlige regler