Vi varetager naturens og miljøets interesser for dig
Vi har mulighed for at påklage de afgørelser myndighederne træffer. Det kan være dispensationer fra naturbeskyttelsesloven, godkendelse af forurenende virksomheder, byggetilladelser eller tilladelse til opsætning af vindmøller. Folketinget har tillagt os rollen som naturens tillidsrepræsentanter. Vi er derfor i mange love nævnt som særlig klageberettiget organisation. Såfremt du finder naturbeskyttelsesloven overtrådt eller forkert administreret, kan du henvende dig til din lokale afdelingsbestyrelse, som vil undersøge sagen og tage kontakt til relevante myndigheder. Sådanne tilfælde kan være ulovlig skiltning, grusgravning, opfyldning af vandhuller, ulovlige lossepladser samt forurening af søer og vandløb. Udviklingen skal gå videre, men med skyldig hensyntagen til natur og miljø som beskrevet i love, bekendtgørelser og fredningsbestemmelser med mere. Faxe Afdelingsbestyrelse arbejder for at være med så tidligt som muligt i beslutningsprocesserne.

Vi ønsker samarbejde
Faxe Afdelingsbestyrelse ønsker dialog og samarbejde med offentlige instanser, grønne foreninger og interesseorganisationer samt private lodsejere. Vi er ikke nødvendigvis altid enige, men derfor kan vi godt tale sammen. Vi ønsker blandt andet dialog og samarbejde om miljøsager, naturbevarelse, naturpleje og fredninger.
 
Vi formidler naturoplevelser

Vi gør meget ud af at formidle naturoplevelser. Derfor laver vi hvert år guidede ture, der ledes af folk med specielt kendskab til turens emne. Turen er normalt gratis og annonceres dels i dagspressen, dels i medlemsbladet Natur og Miljø, der udsendes 4 gange årligt. Foreningens arrangementer kan du se på aktivitetskalenderen. Her kan du altid møde en eller flere af afdelingsbestyrelsens medlemmer og få en snak om aktuelle emner.
 
Vi holder årsmøde
Man er også velkommen til årsmødet, hvor vi fortæller om afdelingsbestyrelsens arbejde i det sidste år, og hvor man kan møde vore medlemmer samt udveksle tanker om afdelingens og om foreningens indsatsområder. - På årsmødet vælges medlemmer til afdelingsbestyrelsen. - Som regel afholder vi et specielt arrangement i forbindelse med årsmødet f. eks. et foredrag eller en udflugt.