DN i Faxe mener,  at projektet er alt for omfangsrigt og for stort i forhold til størrelsen af Faxe Ladeplads. Faxe Ladeplads er en lille by med knap 2900 indbyggere. Lokalområdet rummer ikke særligt mange huse, og projektet omkring 2 (4) dronninger, strandpromenade, 5 betonflader langs promenaden og flere ponton-øer ude i vandet virker overdrevet i forhold til både befolkning, turismesøgning, områdets størrelse og det konkrete planareal. Der er jo nærmest tale om at betonlægge hele stranden og udsigten med.

Formålet om at kystsikre området er forståeligt. Men af tidligere udførte rapporter fra Rambøll fremgår det tydeligt at de ”Hvide Dronninger” som høfder ikke har nogen funktion som kystsikring og at Rambøll klart anbefaler en løsning med sandfodring af en strand uden høfder og at en reetablering af en strand ved strandfodring vil øge værdien for området som attraktivt udflugtsmål, men også som beskyttelse af Strandvejen under forhold med høje bølger og høj vandstand.

I forhold til de i lokalplanen omtalte pontoner er der tale om en ”tivolisering” af søterritoriet, som vi mener slet ikke kan indgå i planlægningen. Hvis en ponton vurderes meget væsentlig, kan der søges en midlertidig tilladelse til en enkelt ponton i sæsonen. Men det er forhold, som vi mener der hverken efter lovgivningen kan planlægges for, eller som landskabeligt passer ind i området. Aktiviteterne må kunne indpasses omkring havnen, og områder planlagt til havneformål.

Generelt har DN-Faxe ikke noget imod at kystvejen kystsikres og ser gerne at stranden forsøges genoprettet med sandfodring. I det omfang en kystsikring af Strandvejen også kan give plads til udsigtspladser, grillsteder m.m. er det naturligvis en god idé. Men vi ønsker ikke, at strandarealet inddrages til en ny betonsti og 5 betonpladser til grill mv.

Planklagenævnet behandlede sagen og har i december 2020 truffet en afgørelse. 

Planklagenævnet giver DN delvist medhold i klagen. Og nævnet ophæver lokalplanens bestemmelser, som muliggør eller knytter sig specifikt til pontonøerne og De Hvide Dronninger.