Ejlemade Sø er en del af Natura 2000-område nr. 161, Søer ved Bregentved og Gissselfeld. Natura 2000-området består af Habitatområde nr. 142, Sø Torup Sø og Ulse Sø og Fuglebeskyttelsesområde nr. 101, Søer ved Bregentved og Gisselfeld.

Bregentved Gods anmeldte som ejer af søen og søbredden rundt om søen d. 3.04.2012 en tilplantning med juletræer i et område sydvest for søen til Faxe Kommune. Samtidig ansøgte godset om dispensation for søbeskyttelseslinien på 150 mtr. og nævner, at de forventer, at en oversigtsdeklaration er overholdt.

Bregentved foretager plantningen i maj 2012 på trods af, at de ikke har fået den nødvendige dispensation fra Faxe Kommune, og at deklarationen viser sig ikke at være overholdt.

Oversigtsdeklarationen er udstedt af Vestsjællands Amtsråd d. 18.03.1982 i forbindelse med anlæg af landevej 612, Ny Ulsevej, syd for Ejlemade Sø. Den fastlægger en række tinglyste begrænsninger i tilplantningen med træer og buske i området mellem søen og landevejen. Formålet var at sikre de landskabelige værdier i området – herunder udsigten fra Ny Ulsevej ind over søen.

Ikke desto mindre udsteder Faxe Kommune d. 6.01.2015 en lovliggørende dispensation til juletræsplantningen. Dispensationen gælder dog kun en afgrøde, dvs juletræerne skal høstes indenfor 8-12 år, og arealet skal herefter føres tilbage til tilstanden inden beplantningen.

Denne afgørelse klagede DN Faxe over til Natur- og Miljøklagenævnet.

Afgørelsen forelå d. 16.12.2015 og ændrede dispensationen til et afslag.

Faxe Kommune sendte så i juli 2016 klagenævnet en række spørgsmål – bl.a. om hvorvidt nævnet i sin afgørelse havde taget højde for, at der på en del af det beplantede område havde været gentagne beplantninger med juletræer lige siden 70’erne, og det kom der svar på i jan. 2017. I feb. 2017 anmodede Faxe Kommune så om en genoptagelse af klagesagen.

Vi går ud fra, at Planklagenævnet (som det hedder nu) på et tidspunkt inddrager DN i sagen igen.

Vi kan konstatere, at såvel en beplantning af grantræer helt ned mod søen og en praksis med gentagne plantninger af juletræer i et tilstødende område blev indført i foråret 1974, dvs efter søbeskyttelseslinien trådte i kraft 1. sept. 1972 – og dermed ulovligt. Hvorvidt Planklagenævnet vurderer, at denne praksis har ”vundet hævd” pga ”myndighedspassivitet” vil så vise sig. Vores vurdering er dog, at størstedelen af juletræerne – længst væk fra søen – vil blive afgjort fjernet i en ny afgørelse. Men at denne afgørelse formentlig først vil foreligge ultimo 2017/primo 2018.

Under alle omstændigheder håber vi i DN, at der fremover ikke mere plantes træbevoksning her, så grågæssenes indflyvningsrute til søen bevares, og at indkigget til søen for os alle sammen bevares fra Ny Ulsevej.