Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmose, Holmegårds Mose og Porsmose

  • Natura 2000-område nr. 163 
  • Habitatområde H145, H146 og H194
  • Fuglebeskyttelsesområde F91 og F93

 Natura 2000-området består af tre habitatområder og to fuglebeskyttelsesområder. Mål og indsats for udpegningsgrundlaget for hhv. habitat- og fuglebeskyttelsesområderne gælder kun for arealer inden for den pågældende udpegning. Dette Natura 2000-område er specielt udpeget på grundlag af en væsentlig tilstedeværelse af naturtyperne højmose, avneknippemose, indlandssalteng, kildevæld og vandløb samt arterne tykskallet malermusling, pigsmerling, lys skivevandkalv, engsnarre og havørn. Natura 2000- planens målsætninger og indsatsprogram er væsentlige elementer i beskyttelsen af disse og af en generel sikring og forbedring af området naturværdier.

Natura 2000-område nr. 163 strækker sig ca. 83 km langs med Suså fra lidt vest for Rønnede til midt i Næstved by og dækker et samlet areal på 4.084 ha. På en stor del af strækningen er det kun selve Susåens åløb, der er udpeget som Natura 2000-område. I øst er mosekomplekset Holmegårds Mose, Gammellung, Tuerne og Porsmosen udpeget som fuglebeskyttelsesområde F91 og omfatter samtidigt habitatområderne H145 og noget af H194. I vest findes Tystrup-Bavelse Sø, der er udpeget til både fuglebeskyttelses- og habitatområde. Slagmosen (del af H194) og Rådmandshave (H146) ved Næstved i områdets sydlige del er habitatområder. Inden for området er 89 ha ejet af Naturstyrelsen. Hovedparten af Natura 2000-området ligger i Næstved Kommune, men dækker også områder, der hører til Faxe, Ringsted og Sorø kommuner.

Her kan du læse mere om Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmose, Holmegårds Mose og Porsmose:

Miljø og Fødevareministeriet

Faxe kommune