Hvad er Natura 2000

Natura 2000 er et netværk af naturområder i hele EU, der indeholder særligt værdifuld natur set i et europæisk perspektiv.

Natura 2000-områderne kaldes også for internationale naturbeskyttelsesområder. De består af EF-habitatområder med særlige naturtyper og arter, EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder med vådområder.

Områderne er udpeget for at beskytte en række arter og naturtyper. Der skal tages særligt hensyn til disse arter og naturtyper, når der planlægges projekter, som kan påvirke et Natura 2000-område. 

Udpegningen af områderne har deres udspring i to EF-direktiver og en international aftale.

Habitatdirektivet fra 1992 har til formål at beskytte naturtyper og arter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU. Til dette formål er der udpeget der en række særlige bevaringsområder, de såkaldte habitatområder. Hvert enkelt habitatområde er udpeget for at beskytte bestemte naturtyper og arter af dyr eller planter. I områderne skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de forskellige arter og naturtyper, som det enkelte område er udpeget for.

Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 har til formål at beskytte levestederne for fuglearter, som er sjældne, truede eller følsomme overfor ændringer af levesteder i EU. Til dette formål er der udpeget en række fuglebeskyttelsesområder hvor disse fugle yngler eller regelmæssigt gæster for at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre.

Ramsarkonventionen er en aftale mellem mange lande om at beskytte vådområder af international betydning, især som levesteder for vandfugle. Danmark tiltrådte konventionen i 1977. Ramsarområder er beskyttede vådområder med særlig betydning for fugle. Danmark er forpligtet til gennem udformning og gennemførelse af planlægning at fremme beskyttelsen af de vådområder, der er optaget på listen.

Natura-2000 områder i Faxe Kommune:

  • Søer ved Bregentved og Gisselfeld.
  • Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmose, Holmegårds Mose og Porsmose.
  • Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund.
  • Skovene ved Vemmetofte.
  • Bagholt Mose.

 

Kortet nedenfor viser fuglebeskyttelsesområder og habitatområder i Faxe