Beretning:

Bestyrelsen konstituerede sig den 29. september 2009 efter sidste årsmøde.

Siden er der afholdt 11 bestyrelsesmøder. Hvilket svarer til mere end et møde om måneden på nær sommerperioden, hvor en måned blev sprunget over.

Årets uovertruffent største begivenhed har været, at Faxe Kommune har tiltrådt DNs klimakommuneaftale.

Den 17. august 2009 underskrev borgmester Tuekær aftalen sammen med DN s præsident Ella Maria Bisschop-Larsen på rådhuset i Haslev.

Klimakommuneaftalen forpligter kommunen til at nedbringe CO2-udslippet fra egne aktiviteter med minimum to procent om året. Aftalen hjælper kommunen til at iværksætte konkrete initiativer til fordel for klimaet på lokalt plan.

Det er oplagt, at det er en begivenhed som vi vil følge tæt og vi håber, at det løfte som blev givet om at oprette en følge- eller styregruppe bliver til noget så vi kan følge og fortsat inspirere så aftalens ideer og tankegange kan vinde frem i en række administrationsområder – ikke bare indenfor bygninger og kørsel.

Aktiviteter:

vandløbstur

Intern vandløbstur med kommunens vandløbsmedarbejder Jim Hansen: 4. januar 2009: 4 vandløb blev besøgt og vi så hvilke tiltag der er gjort for at forbedre de biologiske forhold. Besøget ved Tryggevælde Å blev til den offentlige tur senere på året.

 

Affaldsindsamlingen 19.4:

Pga mangelfuld annoncering mødte der kun få personer. Der deltog 5 personer og de nåede at indsamle 5 sække affald og 150 dåser til genbrug.

Vandløbstur: Tryggevælde Å

  1. maj 2009. Her deltog 25 personer som blandt andet så multe trække op for at gyde..

Vilde Blomsters Dag

  1. juni 2009: To ture, begge til herregårdslandskaber:

Bregentved Park og Dyrehave med Karl Martin List. Der mødte ca 20 personer som på et par timer fik en god tur rundt i parken og engen ned mod Ulse Sø. Karl Martin har annonceret, at dette bliver hans sidste tur, hvilket vi må beklage. Turen var Karl Martins kvittering for at have fået kommunens kulturpris 2008. Karl Martins ture er altid vel besøgt og hans store formidlingsevner gør turene spændende og lærerige.

Vemmetofte Parken og skove og enge i tilknytning hertil. Der kom mindst 70 personer, som fik en meget spændende tur ledet af Niels Faurholt.

Svampetur

til Sibirien, 24.september. Turen blev, trods det meget tørre efterår, en succes med 30 deltagere.

Deltagelse i Naturrådet

Vi har igen i år været med til et naturrådsmøde med kommunen sammen med de andre interesseorganisationer omkring det åbne land. Denne gang fokus på kortlægning af naturværdier i kommunens naturbeskyttede områder og på naturgenopretning af Faxe ådal.

Naturtilstanden i kommunens §3 områder er ringe. Stort set ingen områder havde bare en rimelig tilstand – alle bærer præg af store påvirkninger som gør at de kun har et ringe naturindhold. Der er et stort ønske og behov for at få gennemført undersøgelsen for alle områder, men det har kommunen ikke midler til.

Faxe ådal er et oplagt og tiltrængt område for naturgenopretning. Der er tale om et velafgrænset område med et stort potentiale for god natur. Både selve vandløbet og engene der grænser op til trænger til en indsats.

På Naturrådets møde blev vi lovet en styregruppe som kunne følge og komme med input til et sådant projekt, men der er intet sket på dette område. Forklaringen fik vi jo i politikeroplæggene, nemlig at bevillingen på 600.000 kr var fjernet igen, så der nu intet projekt er.

Særlige fokuspunkter i året

Sten og Jorddiger.

Vi har kunnet konstatere, at en del sten- og jorddiger er forsvundet. De er i dag beskyttet efter Museumsloven og er både en kulturhistorisk og naturmæssigt betydning for landskabet. Det viser sig, at to af de tre sager vi har opdaget er beliggende på Bregentveds Jorder. Alle tre sager er meldt til både kommunen og Kulturarvsstyrelsen. KUAS viste sig efter en del søgen at være den rette myndighed på området. Efter i efteråret at have rykket for afgørelser i disse sager viser det sig, at også kommunen selv har rejst sager. Men der er ingen progression i sagsbehandlingen i KUAS og det ser ud til at have lange udsigter før vi får afgørelser.

Dette er nok et område vi fortsat vil have fokus på. DN Silkeborg har lavet en mere systematisk gennemgang af deres diger og fundet en betydelig reduktion, så vi kan forvente et tilsvarende resultat her.

Andefodringer

Er sket i Bregentved parken og i Ulse sø. Vi har anmeldt hvad vi mener er ulovlig andefodringer og udsætninger flere steder ifm Bregentved. Værst er ifm de nyrestaurerede søer i parken hvor tilladelsen til oprensning bla eksplicit siger, at der ikke må fodres og udsættes ænder.

Tilsynet kom først flere måneder efter hvor alle beviser er ædt op og der er ingen afgørelse endnu. Igen i sommerens løb har vi måttet klage endnu en fodring i Ulse Sø.

Søens tilstand er nu så markant forringet at der bør gøres noget voldsomt for at redde søen fra totalt kollaps.

Stisager

Vi følger fortsat stisagen ved Ejlemade. Her var vi glade for at se at kommunen tog handsken op efter amtet og nu har givet et påbud om retabering af den nedlagte og spærrede sti.

Nielstrup Sø

Vi får flere henvendelser omkring Nielstrup Sø. Søen har tidligere været hjemsted for en af de efterhånden sjældne hættemåge kolonier. Vandstanden er hævet i søen for snart en del år siden ifm fiskeprojekt. Herved er betingelserne for kolonien fjernet og fuglene forsvundet. Alt er lovligt og ”lige efter bogen”. En klage i foråret førte dog til at afløbet blev renset, så overskydende vand hurtigere løber fra søen igen.

En naturovervågning med fugletællinger ville sikre at den slags sager ikke kikser fremadrettet.

Susåen og miljømilliarden

Vi er deltagere i følgegruppe til projektet som bla laver naturgenopretning flere steder langs Øvre Suså. Det ene projekt indvies om kort tid i Hovmosen med miljøministerens deltagelse.

Ved Broksø er der blevet etableret to søer, som har vagt en del polemik. Men efter en vurdering på stedet er konklusionen at de trods jagt er en markant forbedring af engene opstrøms Broksø. Store drænede og opdyrkede områder udlægges nu til permanent natur og søerne vil bidrage til en mere divers natur. Engarealerne er nu uden dyrkningsmæssige værdier og ville alligvel af egen kraft om få år være udyrkelige.

Svinefarme

Vi har flere sager hvor udvidelser og etablering af svinefarme har udløst omfattende miljøvurderinger som vi har fået gennemgået af eksperter. Vi må konstatere, at der intet er at komme efter hvorfor vi endnu engang må beklage, at der intet kan gøres mod denne uheldige udvikling. Gylleproblemet er for alvor blevet aktuelt i vort område også.

Lokalplaner

Vi har haft indsigelser eller rettere kommentarer til flere lokalplaner og her påpeget det klimamæssigt fornuftige at kommunen stiller krav til de boliger der skal bygges så de lever op til de byggetekniske krav om energiforbrug. Med vedtagelsen af klimaaftalen ser det ud som om det bliver lettere at få disse krav med i lokalplanerne fremover.

Fredningsnævn

En af DNs mærkesager er naturfredningen. Vi har måttet konstatere, at der intet er sket på dette område siden retsreformen. Det nye fredningsnævn har intet gjort ved de to sager der i gl Haslev, Bagholt Mose og Stoksbjerg. Begge steder er der verserende sager.

Vi har deltaget i fredningsnævnssag ifm Karise Kirke og her været med til at sikre at planerne for en opførelse af en ny bygning får en placering og udformning, der passer bedre ind i det eksisterende bygningsmiljø end det af sognerådet foreslåede.

Sager indenfor planlov, naturbestyttelelseslov og miljøbeskyttelseslov

Det meste af tiden ved vore møder er gået med at følge med i kommunens sagsbehandling af landzonesager, lokalplaner, og div sager efter Miljøbeskyttelsesloven, især jordvarmeanlæg og etablering og oprensning af søer er det store hit for tiden. Vi må konstatere, at tilladelserne er rimelige og bliver givet på et fornuftigt grundlag.

Dispensationer til byggeri mm. indenfor skovbygge- og åbeskyttelsesliner er altid betænkelige og vi har haft mange overvejelser omkring flere af de givne tilladelser.

Vi har oplevet problemer med at sikre kommunens kulturværdier. Værdifulde bygninger bliver lovligt eller ulovligt revet ned uden at der gøres noget. Vi har overfor kommunen påpeget at de mangler en kulturværdikortlægning blandt andet af landsbymiljøer, som kunne være et godt værktøj i en fremtidig forvaltning af landzonetilladelser og byggetilladelser. Vi bliver hørt, men der sker intet.

Overvågning

 Vi er kommet med i et projekt med overvågning af skovmår ved Faxe Ladeplads.

Bjørn og Rudy deltager nu i overvågning af opsatte kasser. Det bliver spændende at se om der er skovmår i området.

Ellers må jeg som formand konstatere, at det er svært at finde tid til frivilligt arbejde. Der er ellers mange projekter at tage fat på både med naturovervågning, -registrering og –pleje. En af ambitionerne har været at få organiseret de lokale medlemmer i et eller flere projekter, men dette er ikke lykkedes at finde den fornødne tid.

Fremad bliver den første store opgave at komme med indspil til den kommende kommuneplan. Den kommer i høring fra i morgen og to måneder frem og især klima, natur og landskabs delene har vores interesse.

Faxe klimakommune | Danmarks Naturfredningsforening

August 2009 underskriver borgmester René Tuekær og DN's præsident aftalen om, at Faxe Kommune skal være klimakommune. Faxe Kommune forpligter sig derved til at reducere udledningen af carbondioxyd med 2% hver år frem til 2025. Faxe Kommune skal desuden mindst en gang årligt offentliggøre, hvordan disse mål nås.