Beretning

 

Efter sidste årsmøde meddelte Henrik Suadicani, at han ønskede at fratræde som formand for bestyrelsen, og jeg påtog mig opgaven.

Vi er 12 i bestyrelsen, og vi mødes ca. en gang om måneden for at tale om henvendelser fra DN’s hovedkontor i Kbh., fra lokale medlemmer og borgere, kommunen og andre lokale foreninger. Men mest tid bruger vi på indgåede ”sager”, dvs forskellige planer i høring og en lang række afgørelser: tilladelser, dispensationer, fredningskendelser osv – især fra kommunen, men også Naturstyrelsen m.fl. For de fleste af disse sagers vedkommende har DN nemlig mulighed for at klage til Natur-og Miljøklagenævnet (NMKN), hvis vi ikke mener loven er overholdt, - eller at der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til naturen.

Jeg vil nedenfor nævne en mindre del af disse, som vi i år har ofret særlig opmærksomhed.

 

Natursager.

Trætopbanen ved Brødebækken.

Vi klagede i sin tid over Naturstyrelsens tilladelse iht Skovloven til Gisselfeld Kloster om at anlægge en trætopbane ved Brødebækken tæt ved Brødebækgård. Vi var - og er - bekymrede over konsekvenserne for den meget fine, men sarte natur, der findes her – især i den usædvanlig rene bæk med en række sjældne arter af vandinsekter.

Afgørelsen fra Klagenævnet forelå i februar i år og gik os imod, - selvom nævnet ikke var enigt, og det måtte vi naturligvis tage til efterretning. Herefter fremsendtes fra kommunen landzonetilladelse efter Planloven, tilladelse efter Vandloven og dispensationer i henhold til Naturbeskyttelsesloven, og vi konsulterede adskillige medarbejdere på hovedkontoret for at få gode råd og opbakning til eventuelle klager. Det endte dog med, at vi afstod fra at klage yderligere.

I sommer blev banen så etableret – iflg. Gisselfeld med stor succes, og vi håber naturligvis, at kommunen lever op til sine forpligtelser om overvågning af naturtilstanden i området. Desværre ved vi, at Gisselfelds ambitioner er store – på trætopbanens hjemmeside skriver de direkte: ”Vi vil være den største og bedste aktivitetspark i Skandinavien” og ”på sigt og med de fornødne tilladelser vil vi udvide med flere baner, en indendørs klatrevæg samt overnatningsmuligheder.” Især ”flere baner” betyder formentlig inddragelse af endnu et (højereliggende) stykke af Brødebækken, og det vil vi være meget kritiske overfor og helt sikkert kræve, at kommunen før en ny tilladelse skal udarbejde en lokalplan og en grundig vurdering af virkninger på miljøet – en såkaldt VVM-redegørelse. Helt svarende til den redegørelse, der blev givet ved tilladelsen fornylig til opstilling af vindmøller i Turebylille.

Giftsagen i Tureby Hestehave

Her i sommer blev der fundet forgiftet kød udlagt tæt på en rede med rød glente, som er en forholdsvis sjælden rovfugl på disse kanter. DOF (Dansk Ornitologisk Forening) var naturligvis meget vrede over dette – også fordi ca. 10 lignende sager (med døde rovfugle og den samme, forbudte gift) er forekommet i Danmark siden 2010. Vi må gætte på, at jagtinteresserede er på spil her, men Bregentved, som ejer Tureby Hestehave, valgte at tage meget kraftigt afstand fra dette, og de opfordrede sammen DN om at være med til en fælles fordømmelse i Pressen og udlovning af dusør på kr. 30.000 for spor eller oplysninger, der kunne afsløre synderen. Det sagde vi ja til, - dels er det noget forbandet svineri – dels bliver dette på denne måde understreget i et samarbejde mellem ret forskellige interesser. Sagen er naturligvis også blevet politianmeldt, men det har indtil nu ikke ført til en opklaring af sagen.

Men dialogen med Bregentved har ført til yderligere et møde, hvor vi har diskuteret en række andre emner af fælles interesse – og så altså også til invitationen til Anders Dolmer om at komme med indlæg i dag om deres klimavenlige landbrugsdrift mm.

Feddet Camping

Vi har igennem flere år gjort kommunen opmærksom på, at der stadig sker ulovlige udvidelser af campingpladsen udenfor lokalplanområdet, og at dette understreger behovet for en ny lokalplan. Som en udløber af dette kiggede Naturstyrelsen her i år på sagen og fandt (ligesom vi), at det nordøstlige campingområde (udenfor lokalplanområdet) er inddraget uden tilladelse. Naturstyrelsens afgørelse er således, at ejeren pr. 1. september i år ”skal udtage området af campingområdet”. Det drejer sig om ca. 24 campingvogn-pladser og 42 teltpladser (de sidste langt ud i klitterne). Kommunen har tidligere været indstillet på at udarbejde en lokalplan i 13/14, men deres holdning er tilsyneladende nu, at de vil afvente ejerens anmodning med et konkret projekt. Det beklager vi, men håber på, at en sådan afgørelse i det mindste kan være med til at motivere ejeren til at medvirke til, at der kan skabes ordnede forhold.

Området var ikke udtaget her i okt/nov, men vi vil naturligvis holde øje med udviklingen i næste sæson.

 

Adgangssager

 

Leestrup-stien er nu endelig – efter knap 2 år - åben igen. Dvs ejeren har fjernet sine skræmmeskilte – dog ikke sin vejbom. Men der er opsat et skilt, som tillader gående og cyklende færdsel – i hht Naturbeskyttelsesloven. Grunden til, at det har taget knap 2 år, er, at sagen oprindelig er fejlbehandlet af kommunen, og da DN og Friluftsrådet klager til Klagenævnet, giver de os medhold og sender sagen tilbage til genbehandling i Kommunen. Men først da den pågældende sagsbehandler – uden at det har noget med denne sag at gøre - forlader kommunen, og en ny medarbejder behandler sagen, kommer der et korrekt påbud til lodsejeren om at genåbne stien og fjerne skilte mm. Hvor må det være frustrerende for lokale borgere i Leestrup og omegn at være vidne til sådan en ”dum” sag, som sikkert også har ført til splid.

 

En sag med et antal stier mellem Ll.Torøje og stranden, der er delvist fjernede, oppløjede e.l. af en landmand, er i øjeblikket under behandling, idet kommunen ønsker en vurdering af stiernes rekreative betydning. Her bor heldigvis medlemmer af DN i Ll. Torøje, som i øjeblikket er i gang med underskriftsindsamling, og vi i bestyrelsen har naturligvis lovet at ”føre sagen” overfor kommunen - og i givet fald også overfor Klagenævnet.

 

Plansager

 

Vindmøller i Turebylille

DN’s holdning overfor vindmøller er positiv – også på land, men beskyttet natur og værdifulde landskaber bør friholdes. I denne sag havde vi en række bemærkninger – især om hvorvidt rovfugle f.eks. rød glente og også flagermus – forekommer i naboområdet, og det var Naturstyrelsen også betænkelig ved, så der måtte udarbejdes en grundigere VVM-redegørelse. Og som bekendt blev planen jo senere vedtaget af byrådet med et snævert flertal. Vi fik indføjet som et vilkår, at ejeren Bregentved skal opsamle og registrere eventuelle beskyttede, døde fugle og flagermus, men vil appellere til Bregentved om at opsamle alle døde fugle, når de alligevel gennemgår området. Formålet er naturligvis at indhente mere viden om konsekvenserne af sådanne kæmpe vindmøller tæt på naturområder.

 

Landzonetilladelse til opførelse af et nyt stuehus og ny erhvervs- og driftsbygning i Tokkerup By.

På en mindre landbrugsejendom ønskede ejeren at nedrive bygningerne og opføre et stuehus på 537 m2 og en ny erhvervs- og driftsbygning på 868 m2. Yderligere viste bygningstegninger, at der nærmest var tale om et mindre slot – med tårne, spir osv. Størrelsesmæssigt ligger dette for stuehusets vedkommende noget ud over, hvad planloven giver mulighed for i det åbne land, og sidebygningen skulle hovedsageligt anvendes til erhvervsformål, nemlig kontorlokaler for ejerens firma Dansk Splitleasing. Forvaltningen indstillede til Teknisk Udvalg at godkende et reduceret byggeprojekt, men politikerne vedtog enstemmigt, at det ansøgte projekt skulle tillades – selvom det stred mod lovgivningen.

Vi klagede over tilladelsen til Natur- og Miljøklagenævnet, og hele nævnet med sekretær mm kom på besigtigelse på adressen, hvor både ejeren, Kommunens planchef og DN stod klar til at forklare, hvad de mente om sagen. 14 dage efter lå der svar fra nævnet, og de omgjorde tilladelsen og tilbagesendte den til fornyet behandling i kommunen, især med henvisning til præcedens-virkning. Sagen er et godt eksempel på, at der i sådanne sager kun er DN til at agere ”bagstopper” for ulovlige, kommunale afgørelser – en klar ”brist i systemet” efter nedlæggelsen af amterne ved kommunesammenlægningen i 2006/07.

 

Faxe Kommune

 

I årets løb har der været en del gode kommunale initiativer. Vi kan nævne:

 

Faxe som klimakommune

Reduktion af CO2-udledningen for Faxe Kommune som virksomhed. Her er der en aftale mellem DN og Faxe Kommune, som gerne skulle sikre målsætningen om en reduktion med 2% årligt frem til 2025. Resultatet er foreløbig 2009-2012: reduktion med 10,3%, dvs 3,5% pr.år.

Reduktion af CO2-udledningen for Faxe Kommune som geografisk område. Her er der en aftale jf. borgmesterpagten, som gerne skulle sikre målsætningen om en reduktion med 20% inden 2020. Resultatet er foreløbig 2008-2012: reduktion med 18,4%. Byrådet har derfor netop vedtaget at sætte målsætningen op til 30%. Sandsynligvis realistisk fordi 5 vindmøller ved Turebylille vil give et stort bidrag.

Så Faxe Kommune lever faktisk indtil videre op til målsætningen om at være en klimavenlig kommune.

 

Bjørneklo indsatsplan

Den tidligere indsatsplan dækkede kun Faxe Å og Stevns Å, men nu har vi fået en plan, der dækker hele kommunen. Det er vi glade for, og vi er også tilfredse med, at kommunen nu følger op på en manglende indsats med påbud – og endda politianmeldelser. Hvis der ikke er konsekvenser, sker der ingenting.

 

Pesticidhandlingsplan

En sådan er nu vedtaget, dvs ingen brug af pesticider på kommunale arealer – heller ikke på bortforpagtede arealer (i fremtidige aftaler). Den eneste undtagelse er bekæmpelse af Bjørneklo i særlige tilfælde.

 

Naturrådet

Består af repræsentanter fra mange foreninger som sportsfiskere, ornitologer, botanikere, landboforeninger, spejdere, Friluftsrådet, Naturstyrelsen, - og altså også DN, og så de politisk valgte medlemmer i Teknik og Miljøudvalget. Der har i de sidste par år været et godt fremmøde og stor talelyst om mange forskellige emner. Og jeg kan konstatere, at der indimellem faktisk er opnået konkrete resultater pga tilstedeværelse af politikere.

Der afholdes 2 årlige møder, - hvoraf den ene starter med en besigtigelse. Her i september var vi på Stoksbjerg, som er et lille fredet område, der i meget høj grad trænger til naturpleje. Vi viste rundt, og efterfølgende fik vi tilsagn om, at kommunen nu vil samle de forskellige interessenter som lodsejere, DN m.fl. for at se, hvor langt vi når med frivillige aftaler. Og faktisk har kommunen for ganske nylig aftalt med Gisselfeld, som ejer området, at de rydder en hel del træer og buske i den vestlige del af Stoksbjerg, og det er nu i fuld gang.

 

Park og Vej

Mindre tilfredse har vi været med Park og Vej – især på 2 områder:

Rydningen af en del af klitrækken ved Faxe Ldpl. Dette var klart ulovligt, men det har været meget vanskeligt at få Park og Vej til at indrømme det. Status er, at Naturstyrelsen langt om længe gik ind i sagen, og da vores forslag om en genetablering af klitten krævede flytning af adskillige hundrede m3 sand, vurderede vi, at det trods alt var for voldsomt. Heldigvis skabes klitten jo naturligt igen, men der går formentlig mange år. Men 1,5 år efter rydningen fik vi det nærmeste, vi kan komme til en regulær undskyldning: ”Park og Vej garanterer, at det ikke vil gentage sig – og slet ikke uden de fornødne tilladelser”.

Fældning af vejtræ-alléer. Også sidste vinter blev der fældet adskillige vejtræer – og igen måtte f.eks. rønnetræerne på Moltkesvej holde for. Jeg var derude på besigtigelse og indledte bagefter en længere dialog med Park og Vej for at forstå deres motiver. De begrunder det naturligvis med sikkerhed, men de allerfleste stubbe fra fældede træer ser faktisk sunde og stærke ud. Min konklusion blev, at alle de fældede træer faktisk er angrebet af svamp i større eller mindre grad (især honningsvamp), men at Park og Vej alt for hurtigt (samme vinter) vælger at fælde træerne – selvom de fleste kunne leve mange år endnu. Og vi har faktisk kun mødt hovedrysten også fra lokale forstfolk på godserne. Park og Vej er pt i gang med at udarbejde en vejtræstrategi, og avisskriverier og diskussioner i Naturrådet har da også heldigvis medført, at der i det mindste fremover er sat 100.000 på budgettet til indkøb og plantning af nye vejtræer, så alléerne bevares.

 

 

Ture og andre arrangementer.

 

Vi har i årets løb afviklet følgende ture mm:

 

  1. maj: Cykeltur i Hesede Skov. (ca 15 deltagere)
  2. juni: Vilde Blomsters Dag i Paradishaven i Hesede Skov med Niels Faurholdt. (ca 30 deltagere)

17.juli: Rundtur i Gisselfeld Park og fiskeri i en af søerne med Jens Risom og Sara Gelskov. (ca 100-150 deltagere)

  1. september: Naturens Dag i Strandparken v/ Faxe Ladeplads med Sara Gelskov. (ca 25 deltagere)
  2. september: Svampetur i Sibirien v/ Faxe Ladeplads med Jørgen Albertsen. (70 deltagere)

 

Det kommende år.

 

Til slut må det være passende at se lidt fremad. Vi ved, at en hel del af allerede nævnte sager fortsætter også næste år, men vi ved også, at der netop er blevet fremlagt kommunens forslag til ny kommuneplan (KP13). Dette forslag kan kun lige akkurat nå at blive godkendt af det nuværende byråd, og høringsperioden vil så formentlig blive her i starten af det nye år. Så det bliver spændende, og vi plejer at være meget aktive med indsendelse af bemærkninger osv.

 

Hvis vi herefter kigger indad i vores DN-afdeling, så har vi nu stort set fået opdateret vores hjemmeside, men vi overvejer faktisk også, om ikke DN Faxe fremover skulle udsende lokale nyhedsbreve – i hvert fald til alle medlemmer med e-mail-adresse. (det koster jo ikke noget). Vi har ca 700 medlemmer i øjeblikket, og vi har fået oplyst ca 150 e-mail-adresser (og der er sikkert flere), og dem kunne vi jo starte med. I hvert fald information om vore ture i årets løb og også indkaldelse til årsmødet var oplagt.

 

 

 

Bestyrelsen for DN Faxe Afdeling

v/ Formand Palle Ystrøm