Hermed et udpluk af de vigtigste sager fra det forløbne år.

 

Natursager

Naturplan Danmark

For ca. et år siden udgav den daværende regering ”Naturplan Danmark”, som vi i DN havde set meget frem til, - og vi blev ikke skuffede. Hovedsigtet med planen er at standse tilbagegangen i naturens mangfoldighed – eller biodiversiteten – inden 2020, - og for konkret at kunne følge det, er der nu udarbejdet biodiversitetskort, der viser, hvor den største naturkvalitet findes.

Bl.a. som udgangspunkt og grundlag for kommunerne, som allerede i de kommende kommuneplaner i 2017 skal udpege et ”Grønt Danmarkskort”. For at forbedre biodiversiteten er der mange steder i planen sat beløb af til først og fremmest Naturfonden (500 mill.), men også til en lang række naturforbedrende projekter.

Desværre må vi nok se i øjnene, at den nuværende regering vil skære ned på ambitionerne, men vi håber, at hovedlinierne fastholdes.

Nye vandområdeplaner og Natura 2000-handleplaner

Naturstyrelsen har udarbejdet nye vandområdeplaner 2016-2021, og vi har ikke haft bemærkninger til disse. Der er i den forløbne planperiode af Faxe Kommune udført talrige restaureringsprojekter af mindre vandløb, - typisk med sandfang, skjulesten og gydebanker med grus for ørred. Dermed forbedres også øvrige dyr og planters forhold i vandløbet.

Et lidt større projekt blev for nylig indviet, nemlig et omløbsstryg på ca. 700 mtr. ved Blåbæk Mølle. Her er etableret en fisketrappe, som fiskene havde vanskeligheder ved at ”bestige”. Vandmøllen stammer helt tilbage fra 1400-tallet og er fredet. Der er gravet en ny stor møllesø, således at vandmøllen kan fungere ved forevisninger. Der har derfor været fredningsmyndigheder og Kulturstyrelse indover – og også os i DN m.fl., som skulle tage stilling til de dispensationer til de ganske omfattende naturindgreb, der skulle foretages. Vi har bakket op om projektet - og tror på, at vi også får bedre natur ved Blåbæk Mølle. Vi håber også på, at det fine stiforløb i Faxe Ådal med tiden kunne forlænges de 4-500 mtr. herned fra Faxe By.

Natura 2000 handleplanerne skal også snart fornyes for en ny 5-årig periode, og 2015 er sidste år for Faxe Kommune til at leve op til den indsatsplan, der blev lagt frem for snart 5 år siden. Her vil vi fremhæve 2 meget positive indsatser, som kommunen har gjort: Bagholt Mose, som er et lille fredet Natura-område i Munkeskoven ved Terslev – især p.g.a. at den som tidligere gl. tørvemose danner grobund for en lang række sjældne planter, bl.a. mygblomst. Men bl.a. også arter af kødædende planter, som især er knyttet til hængesæk. Især dette område med hængesæk er igennem mange år blevet stadig mere tilgroet, og kommunen fik så i 2014 udarbejdet en plejeplan. Da ejeren Giesegård ikke ønskede at udføre arbejdet, har kommunen forpagtet arealet på i alt 1,8 ha for et symbolsk beløb. Arbejdet sættes i gang her i efteråret og skal foretages manuelt af hensyn til den sarte og bløde bund. Det er tanken, at der senere skal ændres på afdræningen, så der kommer mere vand til området. I DN siger vi ”endelig !”, for denne sag har stået på vores dagsorden i 20 år eller mere.

Det er også netop bekræftet, at kommunen har fået del i et større beløb (2 mill. kr) til nogle større rydninger i rigkær i et andet Natura-område nemlig Tuerne og Gammellung ved Susåen tæt ved Skuderløse. Disse gror også mere og mere til, og af hensyn til plante- og dyreliv skal der gøres mere lysåbent.

Beskyttede §3-områder. (NBL §3: enge, heder, moser, overdrev, strandenge og søer)

Tilbage i 2010 blev der truffet aftale mellem Miljøministeriet og KL om, at Naturstyrelsen skulle opdatere §3-områderne i alle landets kommuner. Og her i 2015 foreligger så resultatet for Faxe Kommune. Det glædelige er, at der er kommet mere beskyttet natur – både i antal og ha – og både som nye og hidtil oversete områder. Desværre har Naturstyrelsen samtidig konstateret 135 ”uoverensstemmelser”, dvs beskyttede områder, hvor der typisk er drænet og opdyrket – formentlig ulovligt. Men det er nu kommunens opgave at følge op på dette.

Herudover har vi hæftet os ved en bemærkning i den gældende kommuneplan (2013): ”Når dette arbejde (§3-registrering) er afsluttet, vil kommunen iværksætte en naturplan med mål og prioriteringer for kommunens ofte små, men værdifulde naturområder”. Det vil vi naturligvis holde kommunen fast på, og vi kan sagtens pege på §3-områder, som i den grad savner pleje, f.eks. Skibsted Krat – et lille (5 ha) overdrev og græsningsskov (NV for Faxe By), hvor der tidligere var afgræsning, men hvor der nu sker vedvarende tilgroning. Alligevel kan man stadig finde orkideer og klassiske overdrevsplanter, men de vil forsvinde, hvis der ikke foretages en rydning og sættes græssende kvæg på igen. Det har kommunen nu fået øje på, og de har netop indgået en aftale med Lystrup Gods om iværksættelse af rydning – muligvis allerede i vinter - og efterfølgende græsning.

 

Plansager.

Trætopbanen ved Brødebækken

Udover de 9 baner i træerne har Campadventure haft planer om opstilling af en 30 mtr. høj ”udspringspæl”, men som vi forstår det, har kommunen (meget fornuftigt) ikke villet give en landzonetilladelse til det. Derimod har kommunen været meget positive overfor opførelse af et 40-50 mtr. højt trætårn i skoven ved Brødebækgård, og vi har i DN valgt at indlede en nærmere dialog med Campadventure om dette projekt. Planen er, at det skal opføres på en bakke i skoven 91 mtr. over havet, og at en ”boardwalk”/gangbro af træ skal føre den ca. 1 km lange vej op fra Brødebækgård – et projekt til 40-50 mill. kr. Placeringen er lagt et godt stykke fra kløften med Brødebækken, og det er vi godt tilfredse med – ligesom vi forstår, at kommunen nu er enige i, at projektet forudsætter en lokalplan med tilhørende VVM-vurdering. I første omgang skal Naturstyrelsen sige god for projektet – eller rettere sagt udstede en dispensation i forhold til Skovloven, og derefter vil vi beslutte, om vi kan acceptere projektet.

Feddet Camping

Vi har igennem flere år gjort kommunen opmærksom på det uholdbare i, at den gældende – og utidssvarende – lokalplan for området burde fornyes. Men ejeren er ikke interesseret, så kommunen har nu opgivet det. Vi har derfor taget konsekvensen af dette og anmeldt de ulovlige udvidelser af campingpladsen udenfor lokalplanområdet til såvel kommunen og Naturstyrelsen, så det vil vi afvente. Det drejer sig om camping ud i §3 beskyttet strandeng/klitter – især telte, men også biler og campingvogne, og om anlæggelse af P-plads indenfor strandbeskyttelseslinien, men også udenfor lokalplanområdet.

”De hvide dronninger” i Faxe Ladeplads

Dette er et andet stort projekt, som oprindeligt var en kystsikring langs Strandvejen i Faxe Ladeplads med forstærkning af mur, stensætning og 2 stenhøfder ud i vandet. Herudover en sandfodring fra havneindløbet, så der igen kunne blive sandstrand her. Det har kommunen allerede besluttet, fået tilladelse af Kystinspektoratet, - og vi i DN har ikke haft indvendinger.

Men nu har et kreativt arkitektfirma udarbejdet et meget stort projekt, hvor 2 – (eller 4 ?) 80 mtr. lange og knap 5 mtr. høje betonmoler med vinterbadeanlæg med sauna, soldæk, klatrevæg, omklædningsfaciliteter, 3-mtr. udspringsrampe osv osv kan opføres for godt 50 mill. kr. – i turismens og vækstens hellige navn. Projektet er anmeldt til regeringens forsøgsordning, der åbner mulighed for 10 bygge/anlægsprojekter indenfor strandbeskyttelseslinien. Den nuværende regering har udmeldt, at de gerne udvider antallet af projekter, så hvis det lykkes at samle de mange millioner sammen, bliver der formentlig slet ikke mulighed for at indsende en klage. Sidste nyt er, at der i det nylige budgetforlig i Faxe Kommune er bevilget 11 mill. kr. til projektet.

Næstved-Rønnede vejen (rute 54)

Dette projekt er nu nået til, at der skal foretages en såkaldt VVM-undersøgelse, og det er besluttet, at alle beskrevne 4 forslag til korridorer skal indgå. Forinden har alle interesserede haft mulighed for at indsende forslag og bemærkninger, og vi i DN Faxe har haft følgende: Anbefaling af at vælge en motortrafikvejsløsning, f.eks. som en trafiksikker 2+2 vejs-løsning med et bedre klimaregnskab (mindre CO2-udvikling), - på bekostning af, at de 14 km vil tage 2-3 min. længere. Dermed bliver projektet heller ikke så indgribende ved skæringen af Hesede Skov. Og så har vi gjort opmærksom på, at der stadig kan være hasselmus i Hesede Skov, - og vi har udtrykt bekymring for en eventuel voldsom trafikmæssig belastning af Villa Gallinavejen. Vejdirektoratet har svaret, at der vil blive foretaget en eftersøgning af hasselmus, - og at der vil indgå påvirkninger på klimaet i VVM-undersøgelserne.

Klagesag vedr. plantning af juletræer ved Ejlemade Sø

Faxe Kommune har i januar 2015 udstedt en lovliggørende dispensation til denne plantning til Bregentved – dog kun én høst, dvs. max 12 år frem. Dette på trods af, at arealet ligger indenfor søbeskyttelseslinien, at det er en del af et Natura 2000-område med mulige konsekvenser for udpegningsarter som grågås og troldand og, at det er omfattet af en tinglyst oversigtsdeklaration fra 1982, hvor Ringvejen/ny Ulsevej blev anlagt, og som bestemmer, at der her ”ingen sinde må tilplantes med træer eller buske, men stedse skal drives landbrugsmæssigt, evt. som vedvarende græs”.

Kommunen skriver også, at den i sin behandling af sagen har lagt vægt på at ”undgå tilbagekaldelse af en begunstigende forvaltningsakt, forårsaget af retsvildfarelse”. Oversat til alm. dansk, at den er kommet til at love Bregentved en dispensation på trods af gældende lovgivning, - dvs. inkompetence. Vi har indsendt en klage til Natur- og Miljøklagenævnet og argumenterer bl.a. også med, at Bregentved ikke (kun) har handlet i god tro.

Store planer fra Bregentved.

Der har i årets løb været foreløbig 3 miljøgodkendelser til svinebrug – ”fabrikker” med en årlig produktion af 30.000 slagtesvin. Vi har ikke haft indvendinger af betydning. Det drejer sig om 3 helt moderne fabrikker, hvor der forhåbentlig bliver efterlevet helt nutidige miljøkrav, - og de ligger alle 3 udenfor værdifulde natur- eller landskabsområder, de 2 af dem tæt ved motorvejen. Og så vil den producerede gylle blive sendt til biogasanlæg i Solrød.

Fornylig har vi så læst i aviserne, at Bregentved ønsker at opstille solceller på 155 hektar landbrugsjord i nærheden af Haslev ud mod motorvejen. Kommunen kræver, at der forinden udarbejdes en lokalplan, så der går nok lidt tid, inden dette projekt føres ud i livet.

 

Adgangssager.

Kommunal sti mellem Strandholm og Sivet ved Præstø Fjord.

Desværre er denne sti endnu ikke genoprettet, men Faxe Kommune har for nylig været på besigtigelse derude og har meddelt os, at de fastholder deres plan om genopretning. Vi mener stien i høj grad har potentiale til at indgå i Sjællandsleden.

Spærret sti i Haslev Orned - og ulovlig adgangsskiltning ved Troelstrup Sø.

Begge disse sager er anmeldt fra vore medlemmer, - og vi har foretaget anmeldelse af disse videre til kommunen, - som dog i sådanne sager har en meget lang sagsbehandlingstid.

 

Ture og andre arrangementer.

Vi har i årets løb afviklet følgende ture mm:

  1. marts: Foredrag med Kjeld Hansen: Sådan ligger landet – men hvem skal bestemme over naturen i fremtiden ? (Jørgen) 30 deltagere.
  2. maj: Tur til Trætopbanen ved Brødebækken, Brødebækgård. Bl.a. til belysning af dilemmaet mellem natur-benyttelse og –beskyttelse. (Kasper Larsen, Campadventure og Asger og Henrik) 25 deltagere.
  3. maj: Den levende natur i Faxe Kalkbrud. (Naturvejleder Sara og Asger) 10 deltagere.
  4. juni: Kystvandringen 2015. Tur til Feddet. (Poul) 50 deltagere.

14.juni: Vilde Blomsters Dag. Tur til Vemmetofte Park og Dyrehave. (Rudy) 15 deltagere.

  1. september: Naturens Dag. Tur til Vibeengskolen og Skoleparken med Sigurd Brønnum og naturvejleder Sara (Asger) 13 deltagere.
  2. september: Besøg og rundvisning på Faxe Renseanlæg (Driftschef Lars E. Hansen og Henrik)  15 deltagere.
  3. september: Svampetur ved Sibirien v/ Faxe Ladeplads med Jørgen Albertsen (Rudy) 100 deltagere.

Antal medlemmer i Faxe Kommune pt: 754 medl.

 

Bestyrelsen for DN Faxe Afdeling

v/ Formand Palle Ystrøm